Flirt kwart van Vlaamse kmo’s met financiële ondergang?

21/10/2015 Worstelt 1 op 4 Vlaamse KMO-ondernemingen door een resem aan mogelijke problemen en uitdagingen met een nakend faillissement?

Uit een grootschalige doorlichting, gesteund door de Vlaamse regering, blijkt er toch wel één en ander aan de hand te zijn.
Met het project Screening4You, gestart in 2013, wil de overheid naast het doorlichten van kmo’s ook ondersteuning bieden met gratis expertenadvies. Gelukkig niet zonder resultaat, zo blijkt.

Een gebrek aan financiële kennis, liquiditeitsproblemen vanwege klanten die laat betalen en angst om te groeien zijn de drie opvallendste hindernissen die uit de screening van meer dan 1800 Vlaamse kmo’s naar voren komen. Screening4You bracht echter nog andere pijnpunten in kaart:

  • Te weinig kennis over subsidies en steunmaatregelen

Er is steun voor (noodlijdende) kmo’s voorzien, maar velen zijn hiervan niet op de hoogte.

  • Overrompeld door dagdagelijkse taken

Ondernemers houden zich te veel bezig met het dagelijkse reilen en zeilen.

  • Gebrek aan langetermijnvisie

Nadenken over waar je als kmo binnen 5 of 10 jaar wil staan, is geen overbodige luxe. Toch blijkt een deel van de noodlijdende bedrijfsleiders dit niet gedaan te hebben.

  • ‘Boekhouder is boeman’

Nochtans heeft de boekhouder vaak een heel goede en objectieve kijk op de financiële kant van de zaak. Frequent overleg is aan te raden.

  • Tekort aan gedreven personeel

Werknemers die niet alleen in maar ook aan het bedrijf werken, vormen een goede schutting tegen financiële problemen.

Screening4You is een gezamenlijk project van ondernemersorganisatie NSZ, HR-dienstengroep Securex, de sectororganisatie voor de boekhouders en accountants KVABB, bedrijfsadviesbureau Multiple Choice en kredietverzekeraar Atradius. Het project handelt in het kader van het Vlaamse beleid inzake faillissementspreventie. Naast een uitgebreide screening krijgen kmo’s ook geheel vrijblijvend multidisciplinair advies van experten.

‘Twintig tot dertig ondernemingen waren niet meer te helpen’, stelde Frederik Devooght van kredietverzekeraar Atradius. Gelukkig zorgde bij 70% van de noodlijdende kmo’s de screening en begeleiding wel voor betere cijfers of werd op z’n minst een verdere verslechtering een halt toegeroepen. Maar liefst 213 van laatstgenoemde bedrijven gooiden dankzij Screening4You het roer volledig om en gaan er nu echt sterk op vooruit!

Ondernemers kunnen zich blijven inschrijven op Screening4You. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wil verder uitbreiden en van een faillissementspreventieproject naar een gratis ‘levenscyclusbenadering’ gaan. “Wij willen ons vanaf volgend jaar ook concentreren op algemeen bedrijfsadvies, zoals het bepalen van strategieën op lange termijn. En we willen startende ondernemers helpen met een haalbaarheidsstudie van hun project”, aldus de minister.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.