Onze excuses!

De pagina die u heeft opgevraagd is niet beschikbaar.

Dit kan zijn om één van de volgende redenen:

  • Het is een oude pagina of de pagina werd verwijderd.
  • Het adres (URL) is niet helemaal correct.
  • Er is een technische fout opgetreden.

    Via onze Homepage of Sitemap vindt u mogelijk waar u naar op zoek bent.

    We hebben het probleem automatisch gemeld. Mocht het probleem zich blijven voordoen, neem dan contact met ons op. We zullen u dan zo goed mogelijk proberen te helpen.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.