Onze online diensten

Innoveren en ontwikkelen, daar draait het bij de onlinediensten van Atradius om.

Atradius biedt haar klanten een aantal aanverwante online diensten, waarmee zij hun polis optimaal kunnen beheren en vooruit kunnen kijken.

Atradius Atrium, al uw online tools onder één dak.

Atradius Atrium is uw credit management portaal waarmee u met één druk op de knop uw polis kunt beheren en kredietlimieten kunt aanvragen. Op één plek, in één keer.

Collect@Net, een online tool voor inzicht in uw incassozaken

Via de tool Collect@Net behouden de bij Atradius verzekerde klanten alsook de incassoklanten van Atradius Collections steeds een duidelijk beeld op de door hen ingediende incassozaken.

Atradius Insights, een revolutie in de kredietverzekeringswereld.

Atradius Insights is een ware revolutie in de manier waarop klanten rapporten kunnen trekken over hun kredietverzekeringscontract.

Atradius Insights tabletrapport

Atradius Buyer Ratings, een duidelijk inzicht in de ratings van uw klanten.

Met de Atradius Buyer Ratings verkrijgen onze klanten een klaar beeld van de ratings van hun klanten alsook in de evolutie daarvan.

Businessman with coffee and tablet
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.