Collect@Net, een online tool voor inzicht in uw incassozaken

Via de tool Collect@Net behouden de bij Atradius verzekerde klanten alsook de incassoklanten van Atradius Collections steeds een duidelijk beeld op de door hen ingediende incassozaken.

Altijd en overal staan onze incassospecialisten aan uw zijde, om u te helpen uw onbetaalde facturen te innen bij uw debiteuren, waar die zich ook mogen bevinden. Via de tool Collect@Net zijn onze diensten altijd en overal beschikbaar, onze klanten blijven zo van elke stap in het incassoproces op de hoogte.

Door gebruik te maken van Collect@Net, geniet u de volgende voordelen

  • makkelijke en snelle toegang tot elk incassodossier;
  • up to date info, altijd en overal beschikbaar;
  • info beschikbaar in zeven talen;
  • downloads van de beheerinfo - op maat en in het door u gewenste formaat (Word, Excel, ...);
  • het vereenvoudigt uw credit managementprocessen.

Collect@Net is een online geïntegreerd systeem, die onze 20 bureaus met elkaar in verbinding stelt. De informatie die u erin terugvindt geeft de meest recente situatie weer van uw dossier. U kunt deze tool gebruiken om incassozaken in te dienen en zeker te zijn van opvolging, betalingen en creditnota's beheren of rapporten downloaden en onmiddellijk contact opnemen met de u toegewezen contactpersoon. 

Collect@Net biedt u eveneens een praktische toepassing: u kunt tegelijkertijd de info van verschillende debiteuren opvragen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.