Modula First

Atradius biedt met Modula First een kredietverzekering die perfect is afgestemd op de noden van de Belgische KMO met een verzekerbare omzet lager dan € 6 mio.

Het ongekende maakt deel uit van het dagelijkse leven van een onderneming, ongeacht haar situatie of sector.

De insolvabiliteit of het faillissement van een klant vormen vaak bron van onzekerheid, dus van risico.  In die context, en wetende dat handelsschulden tot 40% van het actief van een onderneming kunnen uitmaken, mogen het incasso van deze handelsschulden, het behoud van de cash-flow en finaal het succes van de onderneming niet aan het toeval worden overgelaten.

Modula First biedt u een aangepaste oplossing aan, met een volledige bescherming van uw handel in zowel België als de rest van de Europese Unie (inclusief Noorwegen en Zwitserland). Dit laat u toe met open vizier en zonder angst nieuwe markten te ontginnen en zich op het essentiële te focussen: produceren en verkopen.

Om in te tekenen

U dient enkel het toetredingscontract in te vullen dat hieronder online beschikbaar is, het af te printen en het ons ondertekend toe te sturen, samen met enkele andere noodzakelijke documenten. Na aanvaarding door de kredietverzekeringsmaatschappij en na betaling van de forfaitaire premie en kredietlimietkost, neemt uw polis aanvang.

Het is een makkelijke, economische en flexibele oplossing die u een efficiënte indekking brengt tegen onbetaalde facturen.

U wenst uw betalingsrisico's in te dekken om zich in alle gemoedsrust verder te kunnen ontwikkelen, dan brengt Atradius Modula First u die zekerheid tegen forfaitaire voorwaarden aangepast aan uw onderneming.

De voordelen van Atradius Modula First

• Geen rompslomp tijdens de prospectiefaze
• Een competitief forfaitair tarief
• Een duidelijk en transparant contract
• Een makkelijk beheer
• Een performant online polisbeheersysteem
• Een internationale incassodienst voor onbetaalde verzekerde vorderingen
 

 

Maak nu komaf met uw wanbetalers

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.