Landenrapport Tsjechie 2016

Landenrapport

 • Tsjechië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 sep 2016

In 2015 noteerde de Tsjechische economie een stevige groei van 4,6%, dankzij een toegenomen particuliere consumptie, door de EU gefinancierde overheidsinvesteringen en een bloeiende export.

Kerncijfers Tsjechië Landenrapport 2016

Vooruitzichten Tsjechië Landenrapport 2016

Politieke situatie

Staatshoofd: President Milos Zeman (sinds maart 2013)
Regeringsleider: Premier Bohuslav Sobotka (sinds januari 2014)
Bevolking: 10,5 miljoen

Stabiele coalitieregering

Tsjechië wordt sinds januari 2014 geleid door een centrumlinkse coalitie, die 111 van de  200 parlementszetels in handen heeft. De grootste partij in de coalitie is de linkse CSSD  van de Tsjechische sociaaldemocraten, met daarnaast de centrumpartij ANO 2011 en de  christendemocraten van KDUCSL.

Economische situatie

 Tsjechië reele groei bpp 2016Tragere, maar toch nog stabiele groei verwacht

In 2015 noteerde de Tsjechische economie een stevige groei van 4,6%, dankzij een  toegenomen particuliere consumptie, door de EU gefinancierde overheidsinvesteringen en een bloeiende export (voornamelijk goederen voor de automobielsector). Hoewel in 2016 en 2017 een groeivertraging wordt verwacht, blijven de verwachte groeiprognoses voor het bbp van respectievelijk 2,5% en 2,7% goed.

Hoewel de overheidsinvesteringen zijn  gedaald, wordt een aanhoudend forse binnenlandse vraag verwacht. De groei in  particuliere consumptie wordt gevoed door inkomensgroei, dalende werkloosheid en gunstige leenvoorwaarden. Tegelijkertijd zal de exportgroei zich blijven doorzetten, dankzij de vraag uit de eurozone en het feit dat de internationale concurrentiepositie van het land is verbeterd.

Particuliere consumptie Tsjechië LandenrapportOm de concurrentiepositie van het land te verbeteren, de export te stimuleren en de deflatoire druk het hoofd te bieden, heeft de Centrale Bank in november 2013 geïntervenieerd op de valutamarkt. Daarbij heeft de aankoop van euro‘s geleid tot een verzwakking van de koruna tegenover de euro. Sindsdien heeft zij herhaaldelijk verklaard automatisch te zullen blijven interveniëren om  de wisselkoers van de koruna tot maximaal 27 per euro te laten stijgen, en dit minstens tot 2017. Verwacht wordt dat de inflatie in 2016 met 0,6% laag blijft maar in 2017 tot boven 2% zal stijgen, door een stijging van de lonen en doordat het effect van lagere voedsel- en  energieprijzen zal afnemen.

Het begrotingstekort is sinds 2013 onder deze drempel gebleven en de verwachting is dat dit ook in 2016 (0,6% van het bbp) en 2017 (0,9% van het bbp) het geval zal zijn. Met 41% van het bbp is de overheidsschuld laag vergeleken met andere landen in de regio. De verbeterde toestand van de overheidsfinanciën betekent dat Tsjechië probleemloos zou worden toegelaten tot de euro. Toetreding tot de eurozone blijft echter een heikel punt in de Tsjechische politiek. De lopende rekening is stabiel en de verwachting is dat in 2016 weer een overschot van 0,8% van het bbp zal worden geboekt. In 2017 zal dan wellicht een tekort van 0,2% worden opgetekend, omdat de bloeiende binnenlandse markt de import zal doen toenemen.

Begrotingssaldo Tsjechië Landenrapport 2016 Sterke afhankelijkheid van de export als potentiële risicofactor

Ondanks de algemeen gunstige vooruitzichten voor de Tsjechische economie, blijven er neerwaartse risico‘s, vooral aangezien het herstel van de eurozone fragiel blijft. De verhouding tussen export en bbp behoort met ruim 75% tot de hoogste in de EU, wat maakt dat een terugval van de buitenlandse handel zware gevolgen kan hebben.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.