Economic Update Februari 2018

Economische Rapporten

 • Argentinië,
 • Brazilië,
 • China,
 • Frankrijk,
 • Italië,
 • Rusland,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk
 • Algemene economie

20 feb 2018

Een korte update van de huidige economische situatie.

Hieronder treft u de Economic Update voor februari 2018. Deze geeft de huidige economische omgeving weer voor de wereld alsook de economische vooruitzichten volgens het Economic Reasearch departement van Atradius.

 • Wereldvlak – Volgend op een 3.0% groei in 2017, trekt het economisch momentum verder aan. We verwachten dat de globale groei kan toenemen tot 3.2% in 2018. 

 • Eurozone – De groei in BBP in 2017 was de grootste in de afgelopen tien jaar. Toch kan een sterkere euro mogelijk de groei in 2018 enigszins afremmen.

 • De geavanceerde markten – De Amerikaanse economie geniet van een sterke groei die verder ondersteunt wordt door een taxhervorming in 2018, terwijl de vooruitzichten voor het VK bewolkt blijven door Brexit-gerelateerde onzekerheid.

 • Emerging Markets – het economisch momentum in de opkomende markten versterkt verder, gedreven door een sterkere wereldhandel en groei in BBP.

 • Krediet en faillissementen – Faillissementen in zowel de geavanceerde als opkomende markten worden verwacht licht af te nemen in 2018.

Ook de liefhebber van macro-economische indicatoren vind zijn gading in onderstaand rapport. Bijvoorbeeld groei in BBP, exportgroei en politieke risicoratings voor een 30 tal landen worden getoond.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.