Landenrapport Egypte 2016 | Atradius Nederland

Landenrapport

 • Egypte
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

08 jul 2016

Zwakke economische situatie en onzekere vooruitzichten als gevolg van de gespannen veiligheidssituatie. Door de zwakke munt zal de inflatie in 2016 stijgen.

 

MENA_Egypte2016_kerncijfersMENA_Egypte2016_vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd: Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil al-Sisi (sinds juni 2014)
Regeringsvorm: De facto militaire regering
Bevolking: 90,2 miljoen (naar schatting)

De binnenlandse veiligheidssituatie blijft gespannen

Na de staatsgreep van het Egyptische leger tegen de regering van de Moslimbroederschap in juli 2013, is de politieke situatie opnieuw stabiel geworden. Maar die stabiliteit bracht wel meer repressie (beknotting persvrijheid) en beperkingen op betogingen met zich mee. Vooral de Moslimbroederschap wordt onderdrukt en verbannen van het politieke toneel, met veel leiders in de gevangenis.

De binnenlandse veiligheidssituatie blijft gespannen, omdat het militaire optreden de Moslimbroederschap in de illegaliteit heeft geduwd, wat het risico op verdere radicalisering van bepaalde elementen vergroot. Op het Sinaï-schiereiland en aan de grens met Libië zorgen jihadistische groeperingen voor onrust. De grootste van die groeperingen is de zogenaamde ‘Sinaï-provincie‘, een tak van Islamitische Staat. Deze groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist van de crash van een Russisch verkeersvliegtuig in oktober 2015.

Economische situatie

Zwakke economische situatie en onzekere vooruitzichten

MENA_Egypte2016_bbp

In 2015 hebben binnenlandse veiligheidskwesties, en vooral de bomaanslag op een Russisch verkeersvliegtuig in oktober, zeer negatieve gevolgen gehad voor het toerisme en de economie. Deze vergrootten de al negatieve impact van de politieke instabiliteit van de laatste jaren op het toerisme en buitenlandse investeringen als belangrijkste bronnen van buitenlandse valuta, wat resulteert in een tekort aan Amerikaanse dollars in de economie. De deviezenreserves zijn laag en de importdekking bedraagt maar zo‘n drie maanden. Daardoor worden investeringen uitgesteld en hebben een aantal bedrijven de productie moeten stilleggen door een gebrek aan geïmporteerde goederen. Verwacht wordt dat de economische groei in 2016 zal vertragen tot onder 4%.

MENA_Egypte2016_deviezenreserves

Hoewel een recente devaluatie van het Egyptisch pond door de Centrale Bank de druk op deviezenreserves enigszins kan verlichten, blijft er op korte termijn naar verwachting een tekort aan Amerikaanse dollar. Dat zal een negatieve impact hebben op het ondernemersvertrouwen. Door de zwakke munt zal de inflatie in 2016 stijgen, naar verwachting tot bijna 12% in 2016. Om de stijging van de inflatie in te tomen, heeft de Centrale Bank begin 2016 de rentevoet opgetrokken tot 11,25%.


Overige zwakke punten blijven de zwakke overheidsfinanciën en de sterke afhankelijkheid van buitenlandse financiering. Het begrotingstekort blijft hoog en de staatsschuld klimt tot meer dan 90% van het bbp. Het begrotingstekort zal de komende jaren slechts mondjesmaat afnemen. Het zal polotiek moeilijk worden om bijkomende maatregelen door te voeren om het tekort sterk terug te dringen, vooral het beperken van de uitgaven voor sociale projecten, omdat een groot deel van de overheidsuitgaven bedoeld is om de sociale stabiliteit te garanderen. De hoge blootstellingsgraad van lokale banken aan staatsschulden is een risico voor de financiële sector. Egypte blijft sterk afhankelijk van financiering uit het buitenland (2016: meer dan 120% van de reserves), vooral door het grote tekort op de lopende rekening veroorzaakt door de lagere inkomsten uit toerisme en export.

MENA_Egypte2016_begrotingssaldo

De grootste financiële steun krijgt Egypte momenteel van Golfstaten als Koeweit, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, maar het land zal steeds meer multilaterale hulp nodig hebben, omdat de financiële steun uit de Golf zou kunnen afnemen door lagere olie-inkomsten in die landen. Op middellange termijn zien de economische vooruitzichten voor Egypte er positiever uit, dankzij de ontdekking van grote offshore gasvelden. Een stijgende binnenlandse gasproductie zou de komende jaren de elektriciteitsvoorziening moeten verbeteren en de economische activiteit ondersteunen.

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.