Landenrapport Nederland

Market Monitor

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

20 nov 2014

In 2015 wordt een sterkere opleving verwacht van 1,4% en een exportgroei die samengaat met een herstel van de particuliere consumptie, industriële productie en investeringen.

Nederland

 

Nederland_nov_2014_overzicht (NL)Nederland_nov_2014_kerncijfers (NL)

 

 

Belangrijkste economische ontwikkelingen

Een opleving in 2014 en 2015, hoewel de vooruitzichten nog steeds onzeker zijn

Na twee jaar recessie trekt de Nederlandse economie weer aan. Volgens Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de economie in Q2 van 2014 jaar-op-jaar met 1,1% gegroeid, voornamelijk dankzij de export. IHS Global Insight verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,7% zal groeien. In 2015 wordt een sterkere opleving verwacht van 1,4% en een exportgroei die samengaat met een herstel van de particuliere consumptie, industriële productie en investeringen. Omdat de economische groei echter nog steeds in hoge mate afhankelijk is van de export, blijven de vooruitzichten voor Nederland onzeker door geopolitieke spanningen – zoals de crisis in Oekraïne – en de nog steeds moeizame opleving in de eurozone.

 

Nederland_nov_2014_reele_groei_bbp (NL)

 

Kleine toename van de particuliere consumptie verwacht in 2015

De gematigde consumentenbestedingen waren een van de belangrijkste redenen voor de zwakke economische prestaties in 2012 en 2013. De particuliere consumptie daalde in 2012 met 1,5% en in 2013 met 1,6% en dit patroon zal zich naar verwachting in 2014 voortzetten, hoewel minder sterk (een daling van 0,2%). Maatregelen om het begrotingstekort terug te dringen, de aanhoudende recessie in de Nederlandse vastgoedmarkt die veel huiseigenaars heeft achtergelaten met een negatief eigen vermogen, en de hogere werkloosheid hebben het consumentenvertrouwen ondermijnd.

Sinds eind 2013 is het consumentenvertrouwen echter verbeterd, hoewel het nog steeds op een relatief laag niveau staat. De huizenprijzen beginnen langzaamaan te stabiliseren en de werkloosheid is sinds medio 2014 afgenomen. De werkloosheid zal echter naar verwachting hoog blijven naar Nederlandse maatstaven: 8,2% voor het hele jaar. De schuldgraad van de Nederlandse huishoudens vertegenwoordigt nu ongeveer 130% van het bbp – hoger dan dat van de buurlanden van Nederland – en de reële lonen zijn in de afgelopen jaren gedaald. Daardoor zal de verbetering van de particuliere consumptie in 2015 slechts bescheiden zijn: +0,4%.

 

Nederland_nov_2014_consumptie (NL)

 

De investeringsgroei zal volgend jaar versnellen

Het ondernemersvertrouwen verbetert langzaamaan en de industriële productie zal in 2015 naar verwachting met 1,5% groeien, na een krimp van 1,3% dit jaar. De reële groei van de investeringen in vaste activa zal naar verwachting ook versnellen tot 1,5% na een stijging van 0,9% in 2014. De bedrijfsinvesteringen zullen toenemen omdat er een verbetering wordt verwacht van zowel de nationale als de internationale economie. De exportgroei zal in 2015 naar verwachting versnellen tot 5%, na een groei van 4% in 2014, en zal de belangrijkste drijfveer van de economische opleving blijven.

 

Nederland_nov_2014_investeringen (NL)

 

Bezuinigingsmaatregelen dringen het begrotingstekort terug tot onder 3% van het bbp

De Nederlandse regering heeft een aantal bezuinigingsmaatregelen goedgekeurd om het begrotingstekort terug te dringen. Deze hebben als doel de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verminderen: dat laatste is voornamelijk gericht op het verminderen van de uitgaven voor de gezondheidszorg en sociale voorzieningen. Volgens IHS Global Insight zal het begrotingstekort in 2014 en 2015 onder de drempel van 3% van het Verdrag van Maastricht vallen. De staatsschuld zal naar verwachting ook afnemen tot ongeveer 71% van het bbp.

 

Nederland_nov_2014_begrotingssaldo (NL)

 

Vooruitzichten prestaties Nederlandse sectoren

 

Nederland_nov_2014_vooruitzichten (NL)

 

Recente wijzigingen in de vooruitzichten per sector

Gezien de gunstigere economische vooruitzichten hebben we onze prognoses voor verschillende Nederlandse sectoren onlangs opgewaardeerd, met slechts één afwaardering. Ondanks de positievere verwachtingen zet deze verbetering in het geval van een aantal sectoren zoals de bouw echter in vanaf een zeer laag niveau. Dat betekent dat, hoewel de prognoses verbeterd zijn, de algehele bedrijfseconomische vooruitzichten nog steeds somber blijven; de financiën van veel Nederlandse bedrijven staan onder grote druk.

Autosector: van Redelijk naar Matig
In 2014 zijn twee grote autodealers failliet gegaan en een aantal andere in dit segment maken woelige tijden door. De sector heeft geleden onder de dalende autoverkoop in Nederland en de lagere uitgaven van de Nederlandse consument aan auto-onderhoud en reparaties.

Chemische/Farmaceutische industrie: van Goed naar Uitstekend
Er is een laag wanbetalingspercentage in deze sector en de prognoses zijn goed. Ondanks de zwakkere mondiale positie heeft de Nederlandse chemische industrie nog steeds een sterke reputatie in Europa, waar ze profiteert van haar locatie en goed georganiseerde chemische clusters.

Bouw/Bouwmaterialen: van Slecht naar Matig
De enorme verslechtering in deze sector lijkt zijn dieptepunt eindelijk te hebben bereikt. De bouwactiviteiten en de huizenverkoop leven weer op, maar bevinden zich nog ver onder het niveau van voor de crisis. We handhaven een voorzichtig risicoacceptatiebeleid, omdat de financiële kracht van veel bedrijven in deze sector ernstig heeft geleden tijdens de recessie. Er zijn nog steeds veel betalingsachterstanden en faillissementen.

Duurzame consumptiegoederen: van Slecht naar Matig
De omzet in deze sector is weer gaan stijgen na jaren van daling en het consumentenvertrouwen en de consumentenuitgaven zijn herstellende. De bedrijfsmarges blijven echter krap en de sector is verre van gezond.

Financiële diensten: van Redelijk naar Goed
De Nederlandse banken hebben zich gestabiliseerd na ernstige problemen en de financiële sector zal naar verwachting profiteren van de gunstigere economische vooruitzichten.

Diensten: van Redelijk naar Goed
De sector presteert beter, in lijn met de huidige economische opleving.

Textiel: van Slecht naar Matig
Na jaren van achteruitgang melden de textiel- en kledingsector dankzij de toenemende consumentenbestedingen een stijgende omzet. Deze opleving is echter nog steeds zwak en blijft gevoelig voor een eventuele daling van het consumentenvertrouwen.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.