Market Monitor - Bouw Verenigde Staten

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Bouw

18 feb 2016

De werkgelegenheid en de gerapporteerde gefactureerde bedragen stegen, en er heerst een gevoel van optimisme onder directieleden in de bouwsector dat de groei in de nabije toekomst zal aanhouden.

  • Prestaties blijven naar verwachting robuust in 2016
  • Facturen worden na gemiddeld 30 tot 60 dagen betaald
  • Nog steeds veel executieverkopen in sommige staten

 

 

VS bouw overzicht

 

 

De opleving van de Amerikaanse bouwsector die in 2012 begon, zette zich in 2015 voort. De werkgelegenheid en de gerapporteerde gefactureerde bedragen stegen, en er heerst een gevoel van optimisme onder directieleden in de bouwsector dat de groei in de nabije toekomst zal aanhouden. Het ‘Construction Optimism Quotient’ van Wells Fargo Equipment Finance onder Amerikaanse aannemers en distributeurs van bouwmaterieel bereikte nieuwe hoogten in drie van de afgelopen vier jaren, wat culmineerde in een recordhoogte voor 2015.

Verwacht wordt dat de woningbouw in 2015 met 8% is gegroeid en tot eind 2019 robuust zal blijven groeien. Het aantal executieverkopen is de afgelopen 12 maanden met 19% gedaald. In augustus 2015 werd voor slechts 1 op de 1.205 huizen een aanvraag tot executieverkoop ingediend. De utiliteitsbouw kende zijn op één na beste jaar sinds 2002, met een stijging van de gerapporteerde uitgaven met meer dan 8% j-o-j. De Amerikaanse markt voor bouwmaterieel liet verbeteringen zien in 2014 en 2015 en de verwachtingen voor materieelverhuur blijven hooggespannen. De werkloosheid in de bouwsector nam verder af, waardoor de kloof met het nationale werkloosheidspercentage kleiner werd. Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (bureau voor arbeidsstatistieken) daalde de werkloosheid in de bouwsector van 8,3% in december 2014 tot 7,3% in december 2015. De werkloosheid in de bouwsector ligt op het laagste niveau sinds 2007.

De prognose is dat de bouwproductie in 2016 verder zal groeien, aangezien de Amerikaanse economische groei naar verwachting met 2,9% zal stijgen dankzij de robuuste groei van de particuliere consumptie en de stijgende investeringen. De bouwproductie zal naar verwachting met circa 5% groeien in zowel 2016 als 2017. De versnellende banengroei, de dalende werkloosheid, de toename van de bouw van nieuwe woningen en de lagere inputprijzen in de bouwsector hebben het waarschijnlijker gemaakt dat het aantal bouwprojecten zal toenemen. De banken zijn in principe bereid om kredieten te verstrekken aan de bouwsector, maar alleen voor levensvatbare en veelbelovende projecten. Naarmate de segmenten commerciële bouw en woningbouw sterker worden, verbetert het financieringsklimaat voor de bouwsector.

 

 

VS bouwsector 1

 

 

In de Amerikaanse bouwsector worden facturen nog steeds na gemiddeld 30 tot 60 dagen betaald, maar betalingstermijnen van 90 dagen zijn niet ongewoon. Het totale aantal meldingen van betalingsachterstand die we in 2015 binnenkregen en de waarde ervan is gedaald, net als het aantal insolventies. Gezien de positieve
groeivooruitzichten voor de sector verwachten we dat het aantal meldingen van betalingsachterstand in de eerste helft van 2016 verder zal teruglopen. In lijn met de algemene trend in de VS zal ook het aantal insolventies in de bouw naar verwachting verder afnemen, zij het in een langzamer tempo dan in 2015.

Kleine bedrijven in de bouwsector betalen doorgaans nog steeds later, gaan vaker failliet en hebben meer achterstallige schulden dan in andere sectoren. Daarnaast blijven de stijgende lonen, de kosten van de gezondheidszorg voor werknemers en diverse andere kosten drukken op de marges. En hoewel het aantal executieverkopen over het algemeen is gedaald, ligt het percentage wanbetalingen in bepaalde staten, zoals Maryland, Florida, New Jersey en Nevada, nog altijd hoog. De segmenten van de bouwsector die afhankelijk zijn van de energiesector hebben nog steeds te lijden onder de sterk afgenomen investeringen.

VS bouwsector 2

Op basis van de positieve ontwikkeling is onze risicobereidheid met betrekking tot de bouwsector de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Gezien de hierboven genoemde problemen is echter nog steeds voorzichtigheid geboden, vooral bij kleinere bouwbedrijven. Indien een jaarrekening beschikbaar is, wordt die elk jaar gecontroleerd. Aanvullende ’zachte’ kredietinformatie wordt vaker beoordeeld. Om inzicht te krijgen in de relatie tussen onze klant en zijn afnemers, kijken we naar de handelservaringen, zodat we meer zekerheid krijgen. We zullen overwegen om dekking terug te schroeven of stop te zetten als de debiteur wordt geconfronteerd met aanzienlijk verslechterende resultaten, inclusief verliezen, zware schulden, werkkapitaalproblemen, cashflowproblemen of liquiditeitsproblemen, of als zijn betalingsgedrag verslechtert. We gaan op zoek naar elementen die wijzen op groeiende en winstgevende activiteiten, een positief werkkapitaal, een positieve cashflow en een bevredigende verhouding tussen vreemd en eigen vermogen. We houden ook rekening met minder meetbare aspecten, zoals goodwill, verplichtingen uit hoofde van ziekteverzekeringen, pensioenverplichtingen en juridische geschillen.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.