Market Monitor - Focus op chemische sector - Mexico

Market Monitor

  • Mexico
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

De Mexicaanse chemische sector zou in 2015 naar verwachting met 2.6 % groeien in door de zwakkere economische groei.

Marktprestaties in een oogopslag

Mexico  

  • De zwakkere economische groei in Mexico (2,6% verwacht in 2015) zal gevolgen hebben voor de binnenlandse chemische sector, die slechts een bescheiden groei zou kennen.
  • De positieve gevolgen die van de energiehervormingen in 2014 worden verwacht voor de liberalisering van de Mexicaanse energiesector, blijven onzeker door de lage olieprijzen.
  • De lagere olieprijzen hadden een negatieve impact op de deelsectoren olie, brandstoffen en plastics, bijvoorbeeld grote voorraden tegenover lage prijzen voor olieafgeleiden. Dat zou tot verliezen en hogere kosten kunnen leiden die  niet gemakkelijk door te rekenen zijn aan klanten, terwijl de marges al krap zijn.
  • De volatiliteit van de Mexicaanse peso heeft ook gevolgen voor de import van chemicaliën. Bij sommige bedrijven gebeurt de verkoop weliswaar in de lokale munt, maar wordt deze omgezet naar dollar; dat kan tot valutaverliezen en trage betalingen leiden.
  • De gemiddelde betalingsduur in de chemische sector is 60- 90 dagen. Het aantal betalingsachterstanden is momenteel hoog en zou nog verder stijgen. Een toename van het aantal insolventies wordt echter niet verwacht.
  • Wegens de bovenvermelde problemen hanteren we momenteel een restrictiever acceptatiebeleid voor deelsectoren zoals olie en brandstoffen, plastics en meststoffen.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.