Market Monitor - Machine - Turkije 2016

Market Monitor

  • Turkije
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

De Turkse machinesector kampt met enkele problemen; sinds 2015 staat de verkoop immers onder druk.

  • Export naar Rusland is gedaald
  • Banken zijn minder bereid om te lenen
  • Groot aantal late betalingen

De politieke onzekerheid die tot minder kapitaaluitgaven en hoge intrestvoeten leidde, had een negatief effect op de sector. In 2015 daalde de machine-import met 10% ten opzichte van het voorafgaande jaar, terwijl de export met 11,7% daalde; de machine-export naar Rusland kromp zelfs met 45%. Turkse machine-exporteurs die van deze markt afhankelijk zijn, kunnen het moeilijk hebben om verloren marktaandeel elders goed te maken. Dat geldt ook voor machineproducenten die naar Irak en  Azerbaidjan exporteren wegens de politieke en economische problemen in deze landen.

Wegens de zwakke prestaties van de textiel- en kledingsector – het gevolg van de externe vraag – verwacht men dat de verkoop van machines aan deze sector zal krimpen in 2016. Positieve ontwikkelingen in de bouw- en autosectoren zouden de vraag naar machines echter moeten ondersteunen.

De daling van de goederenprijzen, onder andere voor metalen, hielpen de winstmarges van machineproducenten in stand te houden, maar de overcapaciteit zorgde voor grote concurrentie op de Turkse machinemarkt, wat op zijn beurt tot prijsoorlogen leidde. Tegelijkertijd worden Chinese concurrenten productiever en halen ze hun achterstand op het vlak van technologie en algemene kwaliteit in, terwijl ze hun kosten laag weten te houden. Vergeleken met veel ontwikkelde markten profiteert de Turkse machinesector echter nog steeds van lagere loonkosten.

Turkse machineproducenten met onvoldoende eigen vermogen en lange betalingstermijnen maken vaker gebruik van bankleningen, maar door de volatielere politieke en economische omstandigheden en een groot aantal niet afgeloste leningen zijn banken minder geneigd om leningen toe te staan.

Betalingen in de machine-industrie gebeuren na gemiddeld 90 à 120 dagen en het aantal late betalingen is hoog. Het aantal insolventies is het voorbije half jaar gestegen en zullen de komende zes maanden naar verwachting afvlakken. Meer insolventies worden echter verwacht indien de momenteel moeilijke economische en politieke toestand verder zou verslechteren.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.