Whitepaper Onderneem relax... u wordt betaald.

Economische Rapporten

  • België
  • Algemene economie

28 okt 2016

50 tips en tricks voor een vlotter credit management binnen uw KMO.

Tijd voor actie!

 

 

 

 

Whitepaper Onderneem relax

 

 

 

 

Credit Management wordt door veel bedrijven stiefmoederlijk ondergebracht als deeltaak bij één van de werknemers of eenvoudigweg over het hoofd gezien.

Jammer, want een nonchalant debiteurenbeheer kan catastrofale gevolgen hebben. In deze whitepaper lichten we graag toe welke basisregels aan de grondslag liggen van een mooi uitgewerkt credit management, zonder dat we echte rocket science dienen toe te passen.

Credit Management kan naar ons gevoel onderverdeeld worden in een aantal hoofdtopics. Opgepast, dit alles betreft één geheel en het niet nauwgezet toepassen van één van de tips en tricks kan een averechtse uitwerking hebben binnen een ander speelveld.

Wij hebben veel plezier beleefd aan het samenstellen van deze whitepaper, we hopen dat u de meer dan 50 tips en tricks om het credit management van uw KMO op punt te stellen kan smaken.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.