Matériel photographique

Vous pouvez télécharger des photos de notre Management Board et de notre Direction belge en haute définition.

Direction d'Atradius Belgique et Luxembourg

Christophe Cherry

Christophe Cherry

Directeur Général, Atradius Belgique et Luxembourg

 

 

Conseil d'Administration

 

Isidoro Unda, Atradius

 

Isidoro Unda

Chief Executive Officer, Atradius

704 x 938 pixels

 

 

 

Andreas Tesch, Atradius

 

Andreas Tesch

Chief Market Officer, Atradius

704 x 938 pixels

 

 

 


 

 

Chris van Lint, Atradius

Chris van Lint

Chief Risk Officer, Atradius

704 x 938 pixels

 

 

 

 

 

 

Claus Gramlich-Eicher, Atradius

 

Claus Gramlich-Eicher

Chief Financial Officer, Atradius

704 x 938 pixels


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.