Matériel vidéo

Vous y trouverez des vidéos sur l'assurance-crédit en général et sur Atradius en particulier.

Comprendre l'assurance-crédit.

 

Cette vidéo explique, en deux minutes, le fonctionnement de l’assurance-crédit Atradius et la relation entre le fournisseur, l’acheteur et l’assureur-crédit.

La vidéo Corporate d’Atradius, est un film qui présente notre Compagnie.

 

 

Vidéo Corporate d'Atradius

 

Avec la mondialisation des échanges, les risques sont de plus en plus complexes. Nous vous aidons à les identifier et à trouver le juste équilibre avec les opportunités commerciales.


Atradius - gérer les risques - faciliter les échanges

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.