België: het verlengde eigendomsvoorbehoud is er!

19/01/2018 De nieuwe wet dd 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, die 1 januari 2018 in werking is getreden, houdt een fundamentele hervorming van het pandrecht in.

Belangrijk voor leveranciers van goederen is dat deze nieuwe wet de uitoefening van het bestaande eigendomsvoorbehoud optimaliseert en dus de betaling van onbetaalde goederen beter waarborgt.

Doorgaans wordt de koper eigenaar van het goed op het ogenblik dat de verkoopovereenkomst wordt gesloten, of in ieder geval zodra de goederen geïdentificeerd en geleverd zijn.

Het eigendomsvoorbehoud houdt echter in dat de eigendom pas wordt overgedragen bij betaling van de koopprijs en is dus een unieke invorderingsmogelijkheid in geval van insolventie (in het bijzonder bij een faillissement of gerechtelijke reorganisatie).

De clausule van eigendomsvoorbehoud, die geen verplichte inschrijving in het pandregister inhoudt indien de koper een handelaar is, kan voortaan zelfs worden toegepast wanneer de goederen worden verwerkt, vermengd met soortgelijke goederen van andere leveranciers, of doorverkocht. Bovendien verleent de wet voorrang aan het eigendomsvoorbehoud op het pand waarvan de goederen het voorwerp zouden uitmaken, ten gunste van een andere schuldeiser (de verkoper met eigendomsvoorbehoud krijgt dus voorrang op de bankier die een pand op de voorraad heeft).

Hiermee neemt de wetgever een grote stap in de richting van een eigendomsvoorbehoud naar Duits model (ook al kan het eigendomsvoorbehoud niet voor om het even welke vordering van de leverancier worden toegepast, maar alleen voor een vordering van de koopprijs van de betrokken goederen).

Net als vroeger moet de clausule, voor kopers die handelaar zijn, schriftelijk worden opgesteld, maar moet die niet noodzakelijk schriftelijk aanvaard zijn.

We kunnen u daarom alleen maar warm aanbevelen de clausule eigendomsvoorbehoud in uw transacties met Belgische klanten op te nemen, indien u dat nu nog niet doet, zodat u steeds deze extra zekerheid geniet.

We stellen de volgende algemene clausule voor uw Belgische klanten voor:

Eigendomsvoorbehoud

Enkele tips om duidelijk vast te stellen dat de clausule door uw klant werd aanvaard:

  • probeer bij iedere nieuwe transactie indien mogelijk een schriftelijk akkoord van uw afnemer te bekomen.
  • probeer een algemeen akkoord van uw afnemer te bekomen (raamovereenkomst) dat geldt voor alle transacties met die afnemer. Dit akkoord kan bijvoorbeeld in een bijlage worden gegoten.
  • neem de clausule op in uw algemene voorwaarden, op zoveel mogelijk commerciële documenten, in het bijzonder die documenten waarop uw afnemer moet tekenen voor akkoord (bestelbons, leverbons).
  • vestig de aandacht op de clausule van eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden (duidelijke titel, in vet, in een kader enz.).
  • vermeld de clausule op de voorzijde van uw commerciële documenten, of vermeld op zijn minst duidelijk het bestaan van de clausule op de voorzijde, met een verwijzing naar de achterzijde.

Op die manier vergroot u uw kansen om toch uw geld te recupereren in situaties waarin er anders vaak geen enkele hoop op betaling meer is.

Hieronder treft u een voorbeeld voor een "raamovereenkomst eigendomsvoorbehoud".

Gerelateerde content

Kredietverzekering, onze core business

Een kredietverzekering van Atradius, een eenvoudige en flexibele verzekering die ervoor zorgt dat u steeds wordt betaald voor uw producten en diensten, zelfs bij faillissement van één van uw klanten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.