Export in de praktijk

Onze "Export in de praktijk" publicaties belichten de potentiële risico's en handelsbelemmeringen alsook de kansen bij het exporteren naar nieuwe markten.

Bij het verlaten van het bekende terrein van de binnenlandse markt voor het onbekende element van de export, begrijpen bedrijven dat ze met extra risico’s worden geconfronteerd en soms met echte belemmeringen voor een succesvolle verkoop. Maar er duiken uiteraard ook opportuniteiten op. In onze Export in de praktijk-publicaties identificeren we deze kansen en risico's en tonen we u een aantal manieren om hierop in te spelen, met tal van praktische adviezen en begeleiding.

Wie niet waagt...

Bij het verlaten van het bekende terrein van de binnenlandse markt voor het onbekende element van de export, begrijpen bedrijven dat ze met extra risico’s worden geconfronteerd en soms met echte belemmeringen voor een succesvolle verkoop. Maar er duiken uiteraard ook opportuniteiten op. In onze Export in de praktijk-publicaties identificeren we deze kansen en risico's en tonen we u een aantal manieren om hierop in te spelen, met tal van praktische adviezen en begeleiding.

Export Practice: Verkoopcontracten in de exporthandel

Een sterk contract kan handelsbetrekkingen versterken. Als gevolg van gebrekkig geformuleerde bepalingen of verschillen in interpretatie kunnen contractpartijen betalingen aanhouden of zelfs in gebreke blijven. 'Verkoopcontracten in de exporthandel' schetst de belangrijkste punten waarmee u rekening moet houden bij het opstellen van een contract voor succesvolle exporthandel.

Risicoprotectie in internationale handel

Wat zijn de meest geschikte maatregelen wanneer men zakendoet in het buitenland?

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.