Jaarverslagen

Het jaarverslag geeft een compleet overzicht van de prestaties van Atradius N.V. over het afgelopen jaar.

De laatste Jaarverslagen en samenvattingen zijn beschikbaar onderaan deze pagina in Adobe Reader. (Download Adobe Reader).

Jaarverslag 2016 Atradius – Toonaangevend in de toekomst

 

Atradius Annual Report Cover 2016

 

Atradius stelt zich ten doel om haar klanten naar de toekomst te leiden door hun credit- en cashmanagement te versterken en hun groei te ondersteunen. Wij investeren voortdurend in nieuwe technologieën en spelen in op kansen die de markt biedt. Onze strategie zit verankerd in ons distributienetwerk van makelaars en agenten die een kwalitatieve dienstverlening leveren die het verschil maakt en waarin onze mensen en wereldwijde footprint een belangrijke rol spelen.

2016 was een succesvol jaar waarin we boeiende projecten hebben ondernomen die Atradius zodanig positioneren dat we toonaangevend  blijven in de toekomst van creditmanagement. Onze ‘customer-first’ instelling houdt ons in de voorhoede van de industrie.

De totale omzet van Atradius nam toe met 2,5 % tot € 1.761 miljoen in 2016 vergeleken met € 1.718 miljoen in 2015. Bij constante wisselkoersen betekende dit een toename van 3,4 %. Europa, Azië en Oceanië lieten een veelbelovende omzetgroei zien die in lijn ligt met onze ambitie om in deze regio’s uit te breiden. De bedrijfsactiviteiten voor multinationals (Global), Bonding en Instalment Credit Protection presteerden goed en genereerden een toename van hun omzet.

Als we kijken naar de resultaten onder de streep, zijn we tevreden met de winst over het jaar van € 211,8 miljoen: een toename van 18,8% vergeleken met 2015.

Vooruitzichten

Er is een aanzienlijke mate van onzekerheid voor 2017 met betrekking tot de vooruitzichten voor wereldwijde en regionale handel. De verwachte heronderhandeling van een groot aantal handelsovereenkomsten zou de groei van internationale handel mogelijk kunnen vertragen. Een neveneffect hiervan zou een toename van het aantal wanbetalingen kunnen zijn, gezien verwacht wordt dat handelskosten zullen toenemen, wat druk uitoefent op een aantal bedrijven om hun cashmanagement te verbeteren. Dit zou ook zorgen voor een verhoogde behoefte aan informatie en incassodiensten om de kredietwaardigheid van afnemers beter te kunnen bewaken en achterstallige betalingen te incasseren.

Isidoro Unda besluit: “Ieder jaar staan bedrijven voor nieuwe hindernissen om hun winst te verhogen en hun betalingsrisico’s te beheren. Bij Atradius hebben we een sterke bedrijfscultuur erop gericht te beantwoorden aan de toenemende behoeften van onze klanten om hun openstaande vorderingen veilig te stellen. We doen dit door onze kredietverzekerings-, garanties-, kredietinformatie- en incassocapaciteiten uit te breiden naar nieuwe markten, door continu de beschikbaarheid van informatie over afnemers te verbeteren en door te innoveren, zodat we nieuwe diensten aan onze klanten kunnen leveren.”

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.