Kredietverzekering verklarende woordenlijst

Deze begrippenlijst is bedoeld als snelle opzoekfunctie en ter verklaring van termen en begrippen die vaak binnen de kredietverzekeringswereld van Atradius gebruikt worden.

 

 

 

Workers collaborating | Atradius

 

 

 

A

Achterstallig, achterstalligheid 

Een vordering is onbetaald gebleven waardoor de achterstalligheidstermijn is verstreken. Nieuwe leveringen vallen normaal gesproken niet meer onder de dekking van de polis. Neemt u bij twijfel dan ook altijd contact met ons op om te voorkomen dat uw nieuwe leveringen ongedekt zijn.


Achterstalligheidstermijn

De periode tussen de vervaldag van de factuur en het moment dat de vordering achterstallig wordt. Deze termijn staat in de polis vermeld en is meestal 60 dagen.


Agent

Een lokale contactpersoon die vaak in hetzelfde land is gevestigd als de debiteur. De agent zorgt voor de verkoop aan bestaande en nieuwe debiteuren op rekening en risico van u. Atradius ziet de agent dan ook als een verlengstuk van u en u dient er dan ook voor te zorgen dat de agent de polisvoorwaarden en –bepalingen nakomt.


Atradius

Kredietverzekeraar met een lange geschiedenis. Ontstaan uit de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij N.V. (NCM, 1925), Gerling-Konzern Speziale Kreditversichering (GKS, 1954) en Assurance de Crédit de Namur (1946), die in 2001 al samen verder gingen als Gerling NCM. In 2004 werd de naam van de maatschappij omgevormd naar Atradius.


Atrium

De internettool waarmee u toegang krijgt tot uw polisgegevens, omzet declareert, kredietlimieten en toetsingen aanvraagt, incasso overdraagt en schade-aangiftes indient.


Automatische dekkingstop

Leveringen die plaatsvinden, of in het geval van diensten en werkzaamheden, facturen verstuurd nadat er sprake is van automatische dekkingsstop zijn niet gedekt. Er is sprake van een automatische dekkingsstop bij achterstalligheid, incasso, insolventie en het intrekken van de kredietlimiet of de beëindiging van de dekking op het land van de debiteur.


B

Beëindiging van de polis

Atradius heeft het recht de polis te beëindigen, met inachtneming van de wettelijk vereisten hieromtrent, indien ten aanzien van u een insolventieprocedure naar het recht van uw land wordt ingesteld.


Bijdrage in de kosten

Wij dragen bij in de kosten die u maakt om verliezen te voorkomen en te beperken of bij het incasso van het door de debiteur verschuldigde bedrag.

Indien de niet-betaling van een vordering het gevolg is van een betwisting tussen u en de Debiteur en indien u ons bewijst dat het geschil ongegrond is en dat de echte reden van niet-betaling de financiële positie van de debiteur is, dan gaan wij toch bijdragen in de kosten. Voor zover u deze met onze goedkeuring maakt bij het oplossen van geschillen tussen u en de debiteur en zodra en in de mate dat het geschil wordt beslist in uw voordeel.

Onze bijdrage in deze kosten is evenredig aan het door ons gedekte deel van het door de debiteur verschuldigde bedrag.

Wij dragen niet bij in de kosten indien u verkiest de kosten niet te innen bij de debiteur.

Het BTW-bestanddeel of vergelijkbare omzet gerelateerde belastingen of heffingen over de kosten, zijn niet gedekt.


Bonus/Malus

Afhankelijk van de schadequote krijgt u premie terug over een verzekeringsjaar of moet u extra premie betalen. De voorwaarden worden volledig beschreven in uw polisstukken.


BTW

Belasting toegevoegde waarde. Over de omzet die een ondernemer in België maakt, moet btw worden betaald. Btw die aan de ondernemer in rekening wordt gebracht mag daarvan worden afgetrokken. Er wordt dus belasting betaald over de waarde die men toevoegt: het verschil tussen inkoopprijs (plus onkosten) en verkoopprijs.

Als goederen worden uitgevoerd naar het buitenland en daar worden verbruikt, vallen ze niet onder de Belgische omzetbelasting. Deze belasting wil namelijk alleen het verbruik in België belasten. In dit geval geldt het zogenaamde nultarief, dus hoeft men geen btw te berekenen.

In de polis is de btw standaard uitgesloten, maar kan worden meeverzekerd.


Betwisting/Betwiste vordering

Debiteur geeft aan het niet eens te zijn met de vordering en betaalt daardoor niet. Of de betwisting al dan niet terecht is, is niet aan Atradius om te beoordelen, daar zal u zelf voor moeten zorgen. Dat kan via een arbiter of desnoods via de rechter. Zolang de betwisting niet is opgelost schorten wij de dekking op. Uiteraard kan wel gewoon in de tussentijd aan ons het incasso worden overgedragen.


C

Cheque

Een schriftelijke, onvoorwaardelijke opdracht aan een bank om direct het genoemde bedrag te betalen aan de begunstigde. Risico met cheques is dat de betaling kan worden teruggedraaid door de bank wanneer debiteur onvoldoende saldo heeft. Zolang dit mogelijk is biedt een cheque u dus geen enkele zekerheid.


CILC

Confirmed Irrevocable Letter of Credit, oftewel geconfirmeerde onherroepelijke L/C. Zie geconfirmeerde L/C.


Commercieel risico 

Het risico van een verslechtering van de financiële situatie of de kredietwaardigheid van een debiteur, wat leidt tot het niet nakomen van betalingen door of de insolventie van deze debiteur. Dit is dan niet het gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid zoals beschreven bij politiek risico.


Consignatie

U heeft goederen aan een debiteur geleverd. De debiteur hoeft deze echter pas te betalen nadat de goederen door de debiteur worden verkocht. Eigenlijk is het voor u dus een voorraad die elders wordt aangehouden.


Contractrisico

De periode tussen het sluiten van het contract en ingang van het kredietrisico kan ook onder de dekking van de polis worden gebracht. Wij zullen als zich een gedekte schade-oorzaak voordoet de door u met betrekking tot dit order gemaakte kosten en gedane uitgaven vergoeden.

 

D

Debiteur

Het bedrijf aan wie u goederen verkoopt of voor wie u diensten en werkzaamheden verricht en die u daardoor geld verschuldigd is. 

Dekkingstop

Verliezen die u lijdt die verband houden met facturen verstuurd na de datum van één van de volgende omstandigheden, zijn van de dekking uitgesloten:

a)   een vordering is bij het verstrijken van de 'achterstalligheidstermijn' vermeld in het polisoverzicht nog steeds niet betaald door de debiteur.

b)   u heeft door de debiteur aan u verschuldigde bedragen ter incasso overgedragen.

c)   de insolventie van de debiteur of

d)   wij trekken een kredietlimiet in of beëindigen de dekking met betrekking tot een debiteur of een land.

Een meer volledige omschrijving van de term dekkingstop treft u in de polisdocumenten.


Derde land risico

Commerciële en politieke risico’s worden gelopen in een ander land dan het land van verzekerde of van de debiteur. Meestal is dit een land via hetwelk de verzendingen lopen of waar de goederen moeten worden geleverd, de diensten worden verleend of de werkzaamheden worden uitgevoerd.


Dispuut

Oftewel betwisting. Zie betwisting.


DSO

Oftewel “days sales outstanding”, het gemiddeld aantal dagen dat een vordering uitstaat. Als volgt te berekenen:

gemiddeld uitstaand saldo * 365 dagen
                           omzet

 

E

Eigen risico

Het niet-gedekte deel van een vordering. Dit eigen risico moet door u zelf worden gedragen en mag dus niet aan derden, zoals een bank, worden overgedragen. De reden hiervoor is dat de betrokkenheid van u bij het risico van groot belang is en blijft.


Eigendomsvoorbehoud

Een voorwaarde, eventueel al opgenomen in uw verkoop- en leveringsvoorwaarden, die bepaalt dat het eigendom van het product van de verkoper blijft tot het moment dat de verkoper volledige betaling heeft ontvangen. Voor leveringen aan bepaalde landen kunnen wij u opleggen eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

F

Facturatietermijn

De periode tussen het leveren of verzenden van de goederen, het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden en het versturen van de factuur daarvoor. Deze termijn wordt gespecifieerd in uw polisoverzicht.


Faillissement

Door de rechter vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden te betalen. Hierdoor zal er algemeen beslag worden gelegd op het gehele vermogen en alle inkomsten van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeisers. Hierna volgt een liquidatie van het vermogen en de verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers.

Het faillissement kan uitgesproken worden op aangifte. Maar het kan ook uitgesproken worden na dagvaarding, ofwel van één of meer schuldeisers, ofwel van het openbaar ministerie, ofwel van de voorafgaand benoemde voorlopige bewindvoerder. De gefailleerde verliest het beheer over al zijn goederen. Dat wordt overgenomen door één of meer curatoren. Die maken het vonnis bekend en alle schuldeisers moeten binnen de opgegeven termijn hun vorderingen indienen (aangeven). Zodra alle schuldvorderingen definitief aanvaard of verworpen zijn, gaan de curatoren over tot de vereffening van het faillissement. 


G

Geconfirmeerde onherroepelijke L/C

Een onherroepelijke L/C dat door een tweede bank wordt overgenomen van de openende bank, dus door die tweede bank wordt gegarandeerd. Bij deze confirmerende bank kan om betaling worden gevraagd.


Gedekte percentage

Geeft het gedeelte van de vordering aan dat wij zullen vergoeden indien er zich een schade bij u voordoet als gevolg van een gedekte schade-oorzaak. U houdt in principe altijd een eigen risico. Het gedekte percentage is daardoor maximaal 90%.


Gedekte schade-oorzaak

Wanneer zo’n oorzaak tot schade leidt, zullen wij een schadevergoeding vaststellen en uitkeren. Als een andere schade-oorzaak zich voordoet dan wij in de polis hebben genoemd, dan zullen wij niet uitkeren. De gedekte schade-oorzaken zijn insolventie, vermoedelijke insolventie en politiek risico.


Gelieerde debiteur

Een debiteur waarbij er onderling sprake is van een (in)direct belang of (in)direct zeggenschap. Hierdoor kan er een situatie ontstaan waarbij wij te laat en/of onvoldoende inzage in of informatie over de debiteur krijgen wat ons belang kan schaden. Daardoor is dit standaard uitgesloten van de dekking, tenzij wij dit schriftelijk bevestigen.


H

Herverzekeren

Atradius brengt haar risico’s onder bij derde partijen en zo verzekert zij zichzelf voor situaties dat er te veel schades zouden moeten worden uitgekeerd.

Voor de herverzekering wordt een herverzekeringspremie betaald, die wordt verdisconteerd in de premie die de verzekerde uiteindelijk betaalt.


I

ILC

Irrevocable Letter of Credit, oftewel onherroepelijk L/C. Zie onherroepelijke L/C

Incasso

Een openstaande vordering wordt door een (gerechts)deurwaarder, advocaat of incassokantoor namens u bij een debiteur geïnd. Hiervoor worden dan vaak incassokosten in rekening gebracht.


Incassokosten

Kosten die worden gemaakt bij een incasso om een verschuldigde vordering te verhalen op een debiteur. Via Atradius Collections worden incassokosten allereerst, voor zover mogelijk, op debiteur verhaald. Wanneer de kosten niet te verhalen zijn moet u deze zelf betalen.

Voor zover de vordering 100% gedekt is dekken wij ook de incassokosten aan 100%.


Insolventie

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. De meest voorkomende vormen van insolventie zijn faillissement en gerechtelijk akkoord. In uw polis wordt een meer volledige definitie geformuleerd.


Interventiedrempel

Uw verplichting het incasso over te dragen aan de 'incasso dienstverlener' geldt niet zolang een uitstaand bedrag lager is dan of gelijk aan het bedrag van de 'interventiedrempel' genoemd in het polisoverzicht.

De 'incasso dienstverlener' zal niet over kunnen gaan tot het incasso van de schuldvordering en wij zullen u geen schadevergoeding voor het verlies moeten uitkeren. Tevens zijn wij niet gehouden bij te dragen in de incassokosten die u in deze maakt.

 

J

K

Kredietlimiet

Het bedrag dat het voor Atradius maximaal aanvaardbare risico per Debiteur aangeeft.
Het benodigde bedrag geeft u zelf vooraf op bij de aanvraag. De hoogte van het bedrag moet het verwachte totale uitstaande saldo op de debiteur afdekken. Het afgegeven bedrag staat op de kredietlimietbeslissing en wordt in Atrium vermeld.


Kredietlimietgrens voor onbeoordeelde debiteuren

Geeft het bedrag aan waarvoor u zelf een dekking kunt vaststellen op basis van de in de polis opgenomen Zelfbeoordeling op basis van onbeoordeelde debiteuren. Het bedrag staat in de polis vermeld.
 

Kredietlimietkosten

Voor kredietlimieten die aangevraagd worden bij Atradius dienen kredietlimietkosten betaald te worden. Deze bedragen worden duidelijk weergegeven in een Tarievenlijst. De genoemde bedragen in de Tarievenlijst zijn netto bedragen, exclusief eventuele belasting die, indien verschuldigd, zal worden opgenomen in de factuur aan u.


Kredietrisico

De dekking van het Kredietrisico gaat bij het leveren van goederen in zodra de goederen zijn verzonden. Verzending wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer u afstand doet van de beschikkingsmacht over de goederen: u kunt er niet meer bij.
Bij het verrichten van diensten of werkzaamheden gaat het kredietrisico in zodra de factuur voor de verleende diensten of de verrichte werkzaamheden is verzonden aan de debiteur.


Krediettermijn

De periode na het leveren of verzenden van de goederen, na het verlenen van diensten of uitvoeren van werkzaamheden waarbij facturen uiterlijk na afloop van die periode moeten worden betaald.

 

L

Letter of Credit (L/C)

Een L/C (Letter of Credit) is een schriftelijke verbintenis van een bank (de openende bank) die op verzoek van de debiteur met u wordt aangegaan. In de L/C is vastgelegd dat er betaling zal worden verricht op een in de L/C bepaald moment mits is voldaan aan alle voorwaarden in de L/C (bijvoorbeeld op tijd inleveren van de benodigde documenten).

Let u er op dat u een kredietlimiet aanvraagt op de debiteur en niet op de openende bank. 

 

M

Maximale krediettermijn

De onder de polis langst toegestane periode van krediet (de krediettermijn) aan een debiteur.


Maximum schadevergoeding

Dit is het bedrag dat wij per verzekeringsjaar maximaal zullen uitkeren onder de polis.


Medeverzekerde

Een bedrijf dat in uw polis is opgenomen en naast de u als hoofdverzekerde ook gebruik maakt van de polis. Alle polisvoorwaarden en –bepalingen zijn op de medeverzekerde van toepassing onder uw verantwoordelijkheid.


Meetperiode

De periode, meestal gelijk aan het verzekeringsjaar, die wordt gebruikt om de resultaten onder de polis (premie- en schadecijfers) vast te stellen.


Meldingsplicht

U dient ons onmiddellijk te informeren over elke omstandigheid of gebeurtenis die mogelijk schade zou kunnen veroorzaken.


Minimumpremie

Het afgesproken bedrag dat u ons minimaal dient te betalen per verzekeringsjaar, ongeacht de hoogte van de opgegeven verzekerde omzet.


Moratorium

Algemeen uitstel van betaling van schulden, tijdelijke opschorting. Valt onder politiek risico.


N

O

Omzetdeclaratie

Een opgave van de gefactureerde omzet waarover de in de polis genoemde premie in rekening wordt gebracht. Indien er een voorschotpremie is betaald wordt het verschil verrekend. Van deze omzet mogen de volgende componenten, indien van toepassing, worden afgetrokken: nullimieten, particulieren (indien niet verzekerd), BTW (indien niet verzekerd) en gelieerde debiteuren (intercompany).


Omzetverzekering

De omzet die wordt gerealiseerd met uw debiteuren vormt het onderwerp van de verzekering en dient te worden gedeclareerd.


Onherroepelijke L/C

Wanneer de L/C geopend is, kan deze niet meer worden herroepen (ingetrokken) door de bank of door de debiteur.


Overdracht van de polis

U kunt een kredietverzekeringspolis en/of de daaruit voortvloeiende rechten uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden verpanden of overdragen.


P

Pandhouder/Cessiehouder

Een pandhouder komt op de polis nadat wij een door de pandhouder en u getekende pandakte hebben ontvangen. U verpandt dan uw polis bij kredietverstrekking door een financier, die daardoor meer zekerheid krijgt met betrekking tot de financiering. Na de opname van de pandhouder gaan de schadevergoedingen die wij uitkeren naar de pandhouder toe, tenzij deze toestemming geeft om toch rechtstreeks aan u uit te blijven keren. Door de verpanding blijven zij overigens wel rechthebbende en kunnen ze uitgekeerde schadevergoedingen bij u opeisen.


Polislooptijd

De 'polislooptijd' en de 'polisaanvangsdatum' worden vermeld in het Polisoverzicht. De polis wordt automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde looptijd, tenzij er door één van de partijen uiterlijk 2 maanden vóór de afloopdatum aangeven wordt de polis niet te verlengen.

Politiek risico

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. Tot het politiek risico worden de volgende omstandigheden gerekend: moratorium, deviezentekorten, devaluatie, transferrisico, ontheffing van de betalingsverplichting, oorlog, natuurramp, onmogelijkheid uitvoering contract, intrekking van exportvergunning, wanprestatie overheid.


Premiebetaling

U bent premie alsmede eventuele verzekeringstaks of andere toepasselijke belasting of heffing verschuldigd over de bedragen die u aan ons opgeeft.

Q

R

Rembours

Levering waarbij betaling zal plaatsvinden tegen afgifte van de goederen.


S


Schadebeperkende maatregelen

Bij het zaken doen met uw Debiteuren dient u met de gebruikelijke zorgvuldigheid en nauwgezetheid van een goed ondernemer te handelen. U dient alle mogelijke maatregelen te nemen om betaling van het door Debiteur verschuldigde bedrag te bekomen en om schade te voorkomen en te beperken.

U bent verplicht alle maatregelen te nemen die wij in verband met een dreigende of daadwerkelijke schade nodig achten, - zowel vóór als na schadevergoeding - waaronder het inleiden van een gerechtelijke procedure.


Schadedatum

De datum waarop het verzekerd verlies wordt vastgesteld of de datum waarop het verzekerd verlies wordt geacht te hebben plaatsgevonden doordat zich een gedekte schadeoorzaak voordoet.


Schadequote

Geeft de verhouding aan tussen de uitgekeerde schade en de ontvangen premie. Wordt als volgt vastgesteld: de door ons toegestane schadevergoedingen minus ons aandeel in de na schadedatum gerecupereerde bedragen in de meetperiode gedeeld door de over de meetperiode verschuldigde premie (exclusief eventuele verzekeringstaks).


T

Toewijzing

Geeft duidelijkheid over hoe er met ontvangen betalingen wordt omgegaan. De polis zal ontvangen bedragen toerekenen aan de oudst openstaande vordering, of, als betalingen worden ontvangen na de schadedatum, “naar rato van ieders aandeel in het verlies”.

Toetsing

Een toetsing is een vereenvoudigde kredietlimietaanvraag. In plaats van een bedrag op te geven waarvoor dekking benodigd is, wordt er via Atrium gecheckt of wij wel (toetsing positief) of geen (toetsing negatief) dekking willen verlenen. Door deze eenvoudige opzet zijn de aanvraagkosten ook lager dan bij een kredietlimiet. Het bedrag van de toetsing wordt in de polis vermeld.


Toetsingsgrens

Geeft het bedrag aan waarvoor u een toetsing kunt doen.


Transferrisico

Politieke gebeurtenissen, economische moeilijkheden, deviezentekorten of wettelijke of bestuurlijke maatregelen in het land van de debiteur die de transfer (het overmaken van bedragen in het internationale betalingsverkeer) van de door de debiteur gestorte betalingen verhinderen of vertragen. Valt onder politiek risico.


U


Uitgesloten debiteur

Een door Atradius bevestigde debiteur die buiten de verzekering valt. Omzet die wordt gerealiseerd met een uitgesloten debiteur hoeft dan ook niet te worden opgegeven bij de omzetdeclaratie.  Mogelijke voorbeelden: gelieerde debiteuren, particulieren, overheidsdebiteuren.


Uitgesloten schade-oorzaken

De dekking is niet van toepassing op:

a)  verliezen die direct of indirect worden veroorzaakt door ioniserende, radio-actieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke of besmettelijke eigenschappen of gevolgen van een explosieve nucleaire constructie, kernbrandstof, kernverbranding of kernafval;

b)  verliezen die worden veroorzaakt door een geschil waarbij de Debiteur gedeeltelijke of volledige betaling van de vordering achterwege laat of een uit het contract voortvloeiende verplichting niet nakomt. Deze uitsluiting geldt niet meer zodra het geschil wordt beslist ten gunste van u, of door een minnelijke schikking of door een definitieve arbitrage- of rechtsuitspraak;

c)  verliezen die worden veroorzaakt doordat u of iemand die u vertegenwoordigt of iemand die namens u optreedt, verzuimt de bepalingen van het contract met de Debiteur of wettelijke verplichtingen of maatregelen, verordeningen, beschikkingen of andere rechtsregels die kracht van wet hebben, na te komen.

d)  verliezen die worden veroorzaakt doordat een import- of exportvergunning of andere voor de uitvoering van het contract benodigde goedkeuring ontbreekt, of doordat de uitvoering van het contract strijdig zou zijn met enige deviezenbepaling. Deze uitsluiting geldt niet indien het gaat om vergunningen of goedkeuringen die vereist werden, of deviezenbepalingen die van kracht werden, na de datum van de Aanvang van de Dekking;


Uitgesloten vorderingen

De door Atradius bevestigde vorderingen die buiten de verzekering vallen. Omzet die wordt gerealiseerd met betrekking tot uitgesloten vorderingen hoeft dan ook niet te worden opgegeven bij de omzetdeclaratie. Voorbeeld: vooruitbetalingen, rembourszendingen, BTW, …


Uitlooprisico

De dekking van risico’s die zijn begonnen voordat een kredietlimiet is ingetrokken of een polis is beëindigd blijft doorlopen, totdat er is betaald of er zich een gedekte schade-oorzaak voordoet.

 

Uitstel van betaling

De oorspronkelijk overeengekomen vervaldag van een vordering wordt uitgesteld tot een nieuwe datum. Debiteur mag dus later betalen dan oorspronkelijk is afgesproken. De oorspronkelijke overeengekomen vervaldag blijft echter de datum die wordt gebruikt voor de toepassing van de polisvoorwaarden en –bepalingen.

Wanneer het uitstel van betaling de achterstalligheidsperiode zou overschrijden, dient u wel een schriftelijk akkoord van Atradius te verkrijgen.


V

Vermoedelijke insolventie

Eén van de gedekte schade-oorzaken in de polis. Wanneer een vordering na het verstrijken van de wachttermijn nog niet is betaald, kunt u een claim indienen.


Vervaldag, vervaldatum

De dag, datum waarop een factuur uiterlijk betaald moet worden.


Verplichte incasso-overdract

U dient het incasso van het totale bedrag van de vordering op de Debiteur uiterlijk 30 dagen na het verstrijken van de 'achterstalligheidstermijn' van de onbetaalde vordering met de oudste vervaldag over te dragen aan de in het Polisoverzicht genoemde 'incasso dienstverlener' en de vereiste informatie en documenten aan te leveren.


Verzekerde vordering

Verzekerde Vorderingen zijn contractueel aan u verschuldigde bedragen:

 1. door Debiteuren gevestigd in de in het Landenoverzicht vermelde landen en
  b. die voortkomen uit de in het Polisoverzicht genoemde gebruikelijke bedrijfsactiviteiten en
  c. die verband houden met tijdens de polislooptijd verzonden goederen, verleende diensten of uitgevoerde werkzaamheden en
  d. waarvoor u een geldige Kredietlimiet voor de Debiteur heeft en
  e. waarvoor de met de Debiteur overeengekomen betalingstermijn niet langer is dan de in het Polisoverzicht vermelde maximale krediettermijn, die begint op de factuurdatum, en
  f. welke voldoen aan de in het Landenoverzicht genoemde dekkingsvoorwaarden voor het land van de Debiteur.
   
Verzekeringsdrempel 

Vorderingen tot en met de verzekeringsdrempel komen niet in aanmerking voor schade-indiening. Vorderingen boven de verzekeringsdrempel wel. Het bedrag van de verzekeringsdrempel wordt in de polis vernoemd. 


Voorschotpremie

Een geschatte premie die vooruit moet worden betaald, voordat bekend is wat de definitieve premie wordt. Nadat de omzet is gedeclareerd kunnen wij de definitieve premie vaststellen en kan er worden verrekend.


Voortzetting dekking

Indien wij een Kredietlimiet hebben ingetrokken of verlaagd of de dekking hebben beëindigd met betrekking tot het land van de Debiteur, kunt u ons in zeer specifieke gevallen verzoeken de dekking van toepassing te laten blijven.

Indien wij onze schriftelijke goedkeuring van uw verzoek geven, zal de dekking van toepassing zijn op deze contracten.

Indien wij uw verzoek niet goedkeuren, zijn verliezen ontstaan doordat u deze contracten niet heeft kunnen uitvoeren onder bepaalde voorwaarden toch gedekt.

Een meer volledige omschrijving treft u in de polisdocumenten.


W


Wachttermijn

Geeft de periode aan waarna u kunt claimen op grond van vermoedelijke insolventie. De periode gaat in op de vervaldag van de oudst openstaande factuur. Staat in de polis vermeld en is standaard 6 maanden. In uitzonderlijke gevallen is deze periode voor bepaalde landen langer. Dit staat dan in uw polis bij het desbetreffende land vermeld.


Wissel

Een wissel of wisselbrief (‘Bill of Exchange’) is een schriftelijke opdracht tot betaling van een schuld. De wissel wordt door de schuldeiser (trekker, = de leverancier) uitgeschreven (getrokken) op de schuldenaar (betrokkene, = de debiteur). De opdracht vermeldt behalve het bedrag ook de wijze en het tijdstip waarop en aan wie er moet worden betaald.

 

X

Y

Z


Zelfbeoordeling op basis van kredietinformatie

U kunt op basis van een kredietinformatie-rapport zelf een kredietlimiet vaststellen indien verkregen bij een onafhankelijk kredietinformatiebureau. Dat rapport mag geen ongunstige informatie bevatten en dient het benodigde kredietlimietbedrag zonder voorbehoud te rechtvaardigen middels een bedrag of een rating.

U mag op de betreffende debiteur in de 12 maanden voordat de dekking ingaat geen verlies door wanbetaling hebben geleden.

Een kredietlimiet vastgesteld op basis van kredietinformatie-rapporten is geldig voor een periode van 12 maanden gerekend vanaf de datum van het rapport en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de zelfbeoordelingsgrens zoals vermeld in het Polisoverzicht.

Als er op enig moment een kredietlimiet (inclusief een nullimiet) wordt afgegeven door Atradius, vervalt de door de zelfbeoordeling vastgestelde kredietlimiet. Echter, 12 maanden na de datum van de nullimiet kunt u opnieuw dekking opbouwen onder de zelfbeoordeling.
 

Zelfbeoordeling op basis van betalingservaring

U kunt zelf een kredietlimiet vaststellen op basis van uw eigen betalingservaring.

De kredietlimiet is gelijk aan het in het polisoverzicht vermelde bedrag onder zelfbeoordelingsgrens, indien u gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de dekking minstens 2 leveringen hebt gedaan op kredietbasis en de betalingen heeft ontvangen binnen de achterstalligheidstermijn. U mag op de betreffende debiteur in die 12 maanden geen verlies door wanbetaling hebben geleden.

Een kredietlimiet vastgesteld op basis van betalingservaring kan uitsluitend worden gebruikt voor transacties met dezelfde of kortere betalingscondities als de transacties waarop de betalingservaring is gebaseerd en kan niet hoger zijn dan het bedrag van de zelfbeoordelingsgrens zoals vermeld in het Polisoverzicht.

Als er op enig moment een kredietlimiet (inclusief een nullimiet) wordt afgegeven door Atradius, vervalt de door de zelfbeoordeling vastgestelde kredietlimiet. Echter, 12 maanden na de datum van de nullimiet kunt u opnieuw dekking opbouwen onder de zelfbeoordeling.

 

Zelfbeoordeling op basis van onbeoordeelde debiteuren

Voor debiteuren in landen waarvoor dit is aangegeven in het Landenoverzicht, kunt u zelf een kredietlimiet vaststellen tot het in het Polisoverzicht vermelde bedrag van de kredietlimietgrens voor onbeoordeelde debiteuren.

Voorwaarde is dat u de juiste identiteit van de debiteur heeft vastgesteld en niets negatiefs over de debiteur weet.

Het gedekte percentage wordt verlaagd naar het gedekte percentage voor onbeoordeelde debiteuren zoals vermeld in het Polisoverzicht.

Als er op enig moment een kredietlimiet (inclusief een nullimiet) wordt afgegeven door Atradius, vervalt de door de zelfbeoordeling vastgestelde kredietlimiet. Echter, 12 maanden na de datum van de nullimiet kunt u opnieuw dekking opbouwen onder de zelfbeoordeling.


Zelfbeoordelingsgrens

Geeft het bedrag aan waarvoor u zelf een dekking kunt vaststellen op basis van de in de polis opgenomen zelfbeoordeling. Dit kan Zelfbeoordeling op basis van kredietinformatie en/of Zelfbeoordeling op basis van betalingsinformatie zijn. Het bedrag staat in de polis vermeld.

 

Deze begrippenlijst heeft geen enkele juridische waarde, elk van deze termen wordt vollediger toegelicht in de desbetreffende polisdocumenten.