Richtlijnen voor credit management

De Richtlijnen voor Credit Management van Atradius bieden gratis bedrijfsadvies om u te ondersteunen bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Ze omvatten nuttige checklists.

Sleutelfactoren voor creditmanagement

Om een efficiënt creditmanagement te garanderen, moet u elk gebied van uw bedrijfsvoering nauwkeurig onderzoeken. 'Sleutelfactoren voor creditmanagement' biedt een 'best practice'-checklist, met allerlei adviezen, van algemene kredietrichtlijnen tot training van personeel en benchmarking.

Uitgebreide risicobeoordeling van uw debiteuren

Voor een sterke balans moet u meer doen dan alleen de kredietrating van uw afnemers controleren. Ook is het een goed idee de structuur van (vroegere of huidige) debiteuren grondig te analyseren om potentiële risico's in kaart te brengen.

Tien stappen naar tijdige betaling

Het geheim van tijdige incasso is gelegen in systematische en consequente creditmanagementprocedures die uw relatie met iedere afnemer moeten versterken.

Efficiënte incassogesprekken

Door de telefoon te pakken om een klant te herinneren aan een onbetaalde rekening, kunt u een nog persoonlijkere relatie onderhouden of zelfs opbouwen. Bekijk voordat u belt onze tips voor het beste resultaat.

Omgaan met uitvluchten

Helaas verzinnen sommige bedrijven uitvluchten om vertragingen bij het voldoen van facturen goed te praten. Hier zijn enkele voorbeelden van de meer gebruikelijke uitvluchten, en tips hoe u hiermee het beste omgaat.

Vroegtijdige signalering van debiteurenrisico's

Bedrijven gaan bijna nooit van de ene op de andere dag failliet. U kunt stappen ondernemen om uw bedrijf te beschermen tegen het faillissement van anderen door te letten op waarschuwingssignalen. Gebruik deze checklist om belangrijke indicatoren in de gaten te houden.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.