Verantwoord ondernemen

Als organisatie met de missie om succesvolle handel te stimuleren, is onze grootste maatschappelijke verantwoordelijkheid een economische taak. Handel is essentieel voor de economische ontwikkeling va

Dankzij handel kunnen bedrijven groeien en vervolgens werkgelegenheid creëren en  armoede terugdringen. Atradius is echter van mening dat het bevorderen van handel op zich niet genoeg is. We streven ernaar het risico voor onze klanten op een transparante en ethische wijze te beheren en ondersteunen daarbij de tien principes van de United Nations Global Compact (UNGC).

Onze verbintenis aan de UN Global Compact

We ondersteunen de tien principes van de United Nations Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding. We rapporteren jaarlijks aan de United Nations Global Compact over de vooruitgang die we maken op alle gebieden van verantwoord ondernemen en herbevestigen onze toezegging om de principes na te leven.

Een positief verschil maken door verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen zit verankerd in onze ondernemingsstrategie, cultuur en dagelijkse bedrijfsvoering. Om te bepalen welke kwesties voor ons het meest van belang zijn, hebben we de inbreng van onze stakeholders gebruikt. Deze inbreng werd uitgezet in onze materialiteitsindex.

De toezegging van Atradius zich ethisch te gedragen omvat maatschappelijke, ecologische en financiële voorspoed. De bijdrage die we leveren is bedoeld om de sociale zekerheid te helpen versterken en te werken aan een beter milieu.

David Capdevila, Atradius

David Capdevila
Chief Executive Officer Atradius

Australia business clean up day

Vooruitblik

Verantwoord ondernemen is onderdeel van onze lopende operationele strategie en omvat het formuleren van toekomstige doelstellingen.

Ons plan voor het lopende jaar en daarna is om ons volledig aan te sluiten bij de acties en informatieverstrekking van ons moederbedrijf Grupo Catalana Occidente (GCO), met inbegrip van een Sustainable Investment Policy met een groepsscope, die in 2019-2020 moet worden uitgevoerd.

In 2019 zal de Gedragscode van GCO in de hele groep, inclusief Atradius, worden geïmplementeerd. Atradius zal de lokale initiatieven ten behoeve van gemeenschappen in de verschillende landen voortzetten.

Opmerking: de bijgaande documenten zijn alleen beschikbaar in het Engels.

MVO-beoordeling Atradius Dutch State Business

Atradius Dutch State Business, dat handelt in naam van en voor rekening van de Nederlandse staat, voert een strikte MVO-beoordeling uit van alle transacties die het verzekert, om er zeker van te zijn dat die transacties voldoen aan de maatstaven van de Nederlandse staat.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.