Belangenconflicten/ Vergoeding tussenpersonen

Informatie omtrent het beleid inzake belangenconflicten en de vergoeding van tussenpersonen (Inducements)*

I BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

De gedragsregels m.b.t. de markten voor financiële instrumenten (MiFID) en meer bepaald de verzekeringssector, omgezet in het Belgische nationale recht, verplichten verzekeraars om gepaste maatregelen te nemen voor een correct beheer van belangenconflicten.
Atradius stelt steeds het belang van de Klant voorop, wat ook blijkt uit de kwaliteit van zijn dienstverlening.
Sinds enige tijd stelde Atradius daarom een organisatie, regels en procedures op punt die er specifiek op gericht zijn de belangen van zijn verzekerden te vrijwaren – de eerste prioriteit van Atradius.
Het gaat er in het bijzonder om eventuele belangenconflicten meteen op te sporen, uit te schakelen en op een doeltreffende manier te beheren.
Deze nota licht toe op welke manier Atradius met belangenconflicten omgaat.


Definitie

In het kader van onze dienstverlening aan Klanten kan een belangenconflict als volgt gedefinieerd worden:
Een situatie waarbij de belangen van Atradius of van medewerkers van Atradius in strijd zouden kunnen zijn met de belangen van een van de Klanten van Atradius;
Een situatie waarbij de belangen van een Klant of een groep van Klanten in strijd zouden kunnen zijn met de belangen van een andere Klant of groep van Klanten.

Opsporen van risico’s en preventiemaatregelen

De hele organisatie en alle medewerkers van Atradius zijn verplicht om de deontologische en conformiteitsregels strikt na te leven en moeten meer bepaald een gedragscode volgen. Daarnaast worden er ook interne procedures ingesteld die de belangen van Klanten op ieder moment moeten vrijwaren.
Een centrale en lokale Compliance-functie zien toe op de naleving van al die regels en procedures, alsook op de actualisatie ervan
Atradius implementeerde bovendien een organisatie met diensten die elk autonoom kunnen werken, in het belang van alle Klanten.
Tot slot verstrekt Atradius alle nuttige informatie en opleidingen aan zijn medewerkers zodat ze het bepaalde beleid correct kunnen uitvoeren.

Enkele voorbeelden van mogelijke conflictsituaties en gepaste maatregelen:

1) Situaties waarbij de belangen van Atradius in strijd kunnen zijn met de belangen van zijn Klanten

 • Toekenning van resultaatgebonden voordelen of vergoedingen aan medewerkers: Bij Atradius is de vergoeding van zijn medewerkers op geen enkele wijze gekoppeld aan de verkoop van bepaalde verzekeringsproducten.
 • Het feit dat we alleen onze eigen producten verkopen (net als andere kredietverzekeraars): Atradius voldoet, als verdeler van verzekeringsproducten, aan zijn adviesverplichtingen; de aanpasbare algemene voorwaarden en de specificiteiten van de bijzondere voorwaarden van de polissen van Atradius kunnen op maat van de Klant worden afgestemd.
 • Vergoeding en voordelen toegekend aan tussenpersonen: De vergoeding van eventuele verzekeringsmakelaars is bedoeld om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te optimaliseren. We verwijzen in dat verband naar het punt   ‘Vergoeding van tussenpersonen’ (inducements).
 • Beheer van de kredietlimietrisico’s: Het beheer van de kredietlimietrisico’s vindt plaats binnen het kader van een autonome afdeling die van de centrale functies afhangt; kredietlimietbeslissingen worden genomen op  basis van een objectieve risicobeoordeling.
 • Schadebeheer: Schadegevallen worden beheerd binnen een autonome afdeling die los staat van de commerciële functies.
 • Acties ter invordering van het gedekte of vergoede deel van de vordering en het deel dat ten laste blijft van de verzekerde: Alle incasso’s worden, behalve in uitzonderlijke gevallen, beheerd door Atradius Collections B.V., een op zichzelf staande onderneming van Atradius Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros, en door personeel dat zich uitsluitend met incasso bezighoudt.
 • De kredietverzekeringsovereenkomst bevat strikte regels omtrent de verrekening van de betalingen: doorgaans gebeurt na de datum van het verlies een proportionele verrekening van het gedekte deel en het niet-gedekte deel van de vordering.
 • Gegevensbescherming: Alle gegevens worden volledig vertrouwelijk behandeld; ze zijn streng beveiligd en kunnen enkel door de betrokken medewerkers worden ingekeken, door middel van een persoonlijke code.

2) Situaties waarbij de belangen van de betrokken medewerkers in strijd kunnen zijn met de belangen van Klanten

 • Belang van de medewerker bij het verwezenlijken van zijn/haar doelstellingen of de resultaten waaraan zijn/haar vergoeding eventueel gekoppeld is: bij Atradius is de vergoeding van zijn medewerkers op geen enkele wijze gekoppeld aan de verkoop van bepaalde verzekeringsproducten.
 • Belang van de medewerker bij zijn/haar externe activiteiten: medewerkers van Atradius zijn contractueel verplicht om geen enkele externe activiteit uit te oefenen die niet verenigbaar zou zijn met zijn/haar functies binnen de groep. Wanneer zich toch een belangenconflict zou voordoen, bepalen de regels van Atradius dat de medewerker zich terugtrekt.
 • Geschenken of eventuele voordelen vanwege derden: atradius verbiedt de inontvangstname van geschenken of voordelen die de gangbare beleefdheidsgrenzen overschrijden, of die bedoeld zijn om een commerciële beslissing te beïnvloeden.

3) Situaties waarbij de belangen van Klanten of groepen van Klanten onderling strijdig kunnen zijn

 • Tarifering: de tarieven worden bepaald op basis van objectieve criteria, zoals het landenrisico, de krediettermijn, het type van activiteit en de schadequote van de verzekerde.
 • Beheer van de kredietlimietrisico’s en toekenning van kredietlimieten ) zie hoger.
 • Schadebeheer en schadeloosstelling ) zie hoger.
 • Incassobeheer en verrekening van de gerecupereerde bedragen ) zie hoger.

Informeren van Klanten in geval van een belangenconflict

Wanneer zich, ondanks alle preventie- en beheermaatregelen, toch een belangenconflict zou voordoen bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten, waarbij er een ernstig risico bestaat dat de belangen van de Klant niet gevrijwaard kunnen worden, dan zal de Klant daarvan op de hoogte worden gebracht zodat hij met kennis van zaken een beslissing kan nemen. Indien nodig, kan Atradius afzien van het sluiten van de polis.

II VERGOEDING VAN TUSSENPERSONEN (‘INDUCEMENTS’)

Wanneer de Klant een verzekeringsmakelaar mandateert in het kader van een polisondertekening en/of het polisbeheer, ondertekent Atradius met die makelaar een overeenkomst waarin o.a. de vergoeding van de makelaar wordt vastgelegd.
Die vergoeding is gelijk aan een bepaald percentage van de premie die zal worden betaald. Dit percentage bedraagt gewoonlijk ongeveer 10 % en kan naar boven of naar onderen worden bijgesteld volgens de specialisatiegraad van de makelaar en de geleverde dienstverlening aan de Klant. In sommige gevallen kan een extra commissie worden voorzien die gekoppeld is aan het transactievolume van de makelaar en zijn kennis van onze producten.


-------------------------------------------------------

Voor bijkomende inlichtingen over ons beleid inzake belangenconflicten en de vergoeding van tussenpersonen kan de Klant per brief contact opnemen met de Juridische Dienst van Atradius Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros, Avenue Prince de Liège 78, 5100 Namen.

* Deze nota heeft geen betrekking op de activiteiten van onze afdeling Instalment Credit Protection, waarvoor een aparte nota voor de Klanten werd opgemaakt