GDPR

Over Atradius

Atradius is een wereldwijde aanbieder van diensten op het gebied van kredietverzekering, borgstelling, incasso en bedrijfsinformatie, met een strategische aanwezigheid in ruim 50 landen. De door Atradius aangeboden kredietverzekerings-, garantie- en incassoproducten beschermen bedrijven over de hele wereld tegen de risico's van wanbetaling in verband met de verkoop van goederen en diensten op krediet. Atradius is actief in de business-to-business markt.

Over de EU General Data Protection Regulation (GDPR- AVG)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU is op 25 mei 2018 in werking getreden. AVG versterkt de rechten van individuen met betrekking tot hun persoonsgegevens en streeft ernaar wetten inzake gegevensbescherming in Europa te verenigen, ongeacht waar de persoonsgegevens worden verwerkt.

AVG brengt aanvullende verplichtingen met zich mee met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing zijn op onze activiteiten. Wij verwelkomen de gelegenheid om onze processen en systemen verder te verbeteren om aan deze verplichtingen te voldoen.

GDPR-AVG heeft betrekking op persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene).

Wij richten ons voornamelijk op bedrijven en ondernemingen

Wij zijn actief in een zakelijke markt (B2B). Om onze producten en diensten te kunnen aanbieden, verzamelen en verwerken wij informatie over bedrijven en ondernemingen. Tijdens dit proces verwerken wij echter ook gegevens die volgens de EU-wetgeving aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens. Dit omvat onder meer informatie betreffende personen (bijvoorbeeld een zelfstandige, een bedrijfsleider, een uiteindelijk gerechtigde of een professionele contactpersoon). Daarnaast slaan wij de contactgegevens op van de personen waarmee wij zakendoen en van iedereen die zich aanmeldt voor onze e-mailmeldingen.

Wij beschermen persoonsgegevens

Uw vertrouwen in hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en op een transparante manier te gebruiken. Wij investeren in het beschermen van uw persoonsgegevens op alle terreinen, ook wanneer u onze websites, applicaties en portals gebruikt of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wij zetten ons tevens in voor de bescherming van uw persoonsgegevens indien u als klant of als contactpersoon van onze klant een beroep doet op onze diensten, indien u (als tegenpartij) met onze klanten handelt of als zakenpartner of leverancier met ons zakendoet.

Privacyverklaring 

Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Hierin staat informatie die wij volgens de EU-wetgeving moeten geven in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De Privacyverklaring bevat een overzicht van welke persoonsgegevens wij verzamelen, wanneer wij deze verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe lang wij ze bewaren. U kunt hier tevens informatie vinden over hoe u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens en deze kunt bijwerken, evenals over uw rechten als betrokkene.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze omgang met uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.