Wat onze klanten over ons zeggen!

Onze casestudies lichten toe hoe we ondernemers in allerlei sectoren en landen bijstaan in het verder professionaliseren van hun creditmanagementprocessen en -praktijken.

Follett

De fabrikant van ijsmachines, Follett Corporation, gebruikt naast de gangbaar beschikbare marktinformatie ook een Atradius-kredietverzekering om hun operationele prioriteit voor algemene risicovermindering te ondersteunen. Dankzij dit inzicht kan het bedrijf met vertrouwen de juiste kredietvoorwaarden bieden en is Follett er in korte tijd in geslaagd aanzienlijk te groeien.

Lees hier de volledige getuigenis

 

Ocean Trawlers

De Atradius kredietverzekering wordt gebruikt om de verkoopstrategie van Ocean Trawlers te ondersteunen, die de afgelopen jaren zeer succesvol is geweest in heel wat markten. Het visbedrijf profiteerde van onze flexibele en snelle aanpak van stijgingen van kredietlimieten voor producttests en marktuitbreidingen.

Lees hier de volledige getuigenis

Klaus Faber AG

De operationele strategie van de groothandel in draden en kabels, Klaus Faber, is het minimaliseren van risico's en het handhaven van een duurzame balans, ongeacht het economische klimaat. Kredietverzekering ondersteunt de strategische ontwikkeling van het bedrijf, in het bijzonder met betrekking tot risicopreventie en het vermijden van wanbetalingen.

Lees hier de volledige getuigenis

Ingram Micro

Een belangrijk doel voor Ingram Micro, het multinationaal technologiebedrijf, is het bereiken van een 'zakelijke balans' tussen enerzijds de verkoop en anderzijds het kredietrisico. Door het kredietbeheer aan Atradius uit te besteden, kon het bedrijf de kredietrisico’s beter interpreteren en zich een meer evenwichtige benadering aanmeten.

Lees hier de volledige getuigenis

Pittards

Een belangrijk doel van het premium lederwarenbedrijf, Pittards, is om verder te bouwen op zijn succesvolle exportmodel en tegelijkertijd nieuwe markten te ontwikkelen via een nieuw productaanbod. Met hun sterk samenwerkingsmodel en ons begrip van hun zakelijke doelstellingen, bedrijfsvoering en markt, blijft Pittards verder groeien.

Lees hier de volledige getuigenis

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.