FAQ

Modula First voor u overzichtelijk in vraag en antwoord.

In 10 vragen en antwoorden gaan we dieper in op de mogelijkheden van Modula First, het  kredietverzekeringsproduct op maat van de Belgische KMO in volle groei.

1. Voor welk type van facturen biedt Modula First een dekking?

Modula First is enkel toepasbaar op B2B facturen; facturen die uitgeschreven worden tussen ondernemingen, handelaars en zelfstandigen die BTW-plichtig zijn. 

Omzet op overheidsbedrijven, particulieren, verbonden ondernemingen en de door uw debiteuren uitgevoerde betalingen vóór levering van de goederen of prestatie van de diensten worden niet opgenomen in de verzekering.

2. In welke landen zijn mijn facturen gedekt?

Modula First biedt dekking in de volgende landen:

België Griekenland Nederland Spanje
Denemarken Ierland Noorwegen Verenigd Koninkrijk
Duitsland Italië Oostenrijk Zweden
Finland Luxemburg Portugal Zwitserland
Frankrijk      

 

3. Is een dekking via Modula First voor al mijn klanten verplicht?

Modula First is mogelijk voor bedrijven met een verzekerbare omzet tot en met 6 mio euro.

De verzekerbare omzet is de totale omzet min de verkopen aan overheidsbedrijven, particulieren, verbonden ondernemingen en de ontvangen voorafbetalingen.

Om dekking te genieten dient u over een goedgekeurde kredietlimiet te beschikken, een bedrag gelijk aan het maximaal openstaand factuurbedrag op die klant. Kredietlimieten kunt u 24/24 aanvragen via de online portal Atrium.

4. Blijft een goedgekeurde limiet eeuwig geldig?

Eeuwig is misschien wat veel gezegd. Atradius heeft het recht te allen tijde en op elke grond Kredietlimietbeslissingen te wijzigen, te verlagen of in te trekken. Zulke wijzigingen, verlagingen en intrekkingen hebben echter geen terugwerkende kracht.

Een limietverlaging of –intrekking zal altijd van de nodige uitleg voorzien worden.

Kredietlimietbeslissingen zijn geldig totdat wij ze intrekken of totdat de polis wordt beëindigd.

5. Wanneer word ik betaald als mijn klant me niet betaalt?

Wanneer uw debiteur zijn factuur niet op de vervaldag betaalt, tracht u zelf nog even via een actie het geld te recupereren of u kunt de factuur onmiddellijk aan ons overdragen. Onze specialisten trachten het openstaande saldo dan in te vorderen.

Onmiddellijk wanneer wij betaald worden krijgt u het geld doorgestort. Vaak volstaat één telefoontje of ander contact via Atradius met de debiteur om de betaling te ontvangen. Bedrijven houden immers aan hun financiële reputatie bij kredietverzekeringsbedrijven. Zeker als ze internationaal werken zoals dat bij Atradius het geval is.

Indien we er niet snel genoeg in slagen om te incasseren, dan vergoeden wij u alvast 90% van de nog openstaande vordering met het toegekende limietbedrag als maximum, uiterlijk 6 maand na de vervaldatum van de factuur.

Mochten we achteraf toch nog het volledige bedrag bij de debiteur kunnen incasseren, dan krijgt u op dat moment uiteraard ook nog de resterende 10% uitbetaald.

6. Hoeveel kost het incasso van mijn onbetaalde facturen?

Voor de factuurbedragen die binnen het door u aangevraagde kredietlimietbedrag vallen betaalt u geen incassokosten. Atradius neemt hier de incassokosten volledig op zich.

Voor het gedeelte van de facturen dat buiten de toegekende kredietlimiet valt wordt u een preferentieel incassotarief aangerekend.

7. Kan ik mijn Modula First polis in cessie geven bij de bank?

Ja hoor.  Een kredietverzekering zorgt ervoor dat uw onderneming geloofwaardiger wordt naar bankiers, meer bepaald in het kader van de Basel III-richtlijn, maar ook naar uw leveranciers en andere partners toe.

Een gegarandeerde betaling zorgt ervoor dat u vlotter toegang krijgt tot voordelige voorwaarden en tot financieringskanalen waar u uw Modula First contract naar kunt cederen.

8. Wat betekent de achterstalligheidstermijn in de Toetredingsovereenkomst?

Dit is de periode tijdens dewelke u over de mogelijkheid beschikt zelf de onbetaalde vordering te innen en in deze periode kunt u nog verder verzekerd leveren aan uw klant,  voor zover het totale openstaande factuurbedrag het toegestane limietbedrag niet overschrijdt.

Binnen de 30 dagen na het einde van de achterstalligheidstermijn dient u het incasso op de onbetaalde facturen aan ons over te dragen, uiteraard mag u dat ook reeds op een vroeger moment doen.

9. Wat bedoelt Atradius met wachttermijn?

Dit is de periode die loopt vanaf vervaldag van de oudste factuur tot op het moment dat Atradius overgaat tot uitbetaling van de schadevergoeding. Deze periode bedraagt 6 maanden en bij vaststaande insolventie bedraagt deze periode evenwel slechts 1 maand.

10. Wat betekent de interventiedrempel van € 500?

Dit betekent dat indien het totaal openstaand bedrag niet groter is dan € 500 inclusief BTW, dit niet ter incasso doorgegeven kan worden en dat we hierop dan ook geen incassokosten noch schadevergoeding kunnen uitbetalen. 

Vaak vinden onze verzekerde klanten snel zelf een oplossing voor deze bedragen met hun debiteuren.

Van zodra het openstaand bedrag groter is dan € 500 wordt het bedrag volledig in aanmerking genomen voor recuperatie en voor eventuele schade-uitkering.