Atradius Buyer Ratings, een duidelijk inzicht in de ratings van uw klanten.

Met de Atradius Buyer Ratings verkrijgen onze klanten een klaar beeld van de ratings van hun klanten alsook in de evolutie daarvan.

Atradius Buyer Ratings geeft u inzicht in de waarschijnlijkheid dat een afnemer in uw verzekerde portefeuille zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen en helpt u te werken met de meest betrouwbare debiteuren.

De voordelen van Atradius Buyer Ratings:

  •  Een gratis informatieve tool
  •  Een aanvulling op uw bestaande kredietverzekeringspolis
  •  Makkelijke toegang dankzij Atrium
  •  Een mogelijkheid om de verschillende segmenten van uw debiteurenportefeuille te vergelijken
  •  Een makkelijke identificatie van de goede risico‚Äôs en de opportuniteiten die deze meebrengen

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.