Kredietverzekering middellange en lange termijn

De divisie ICP ontwikkelt producten ter indekking van kredietrisico’s op middellange en lange termijn, op particulieren en ondernemingen voor kredieten met meerdere vervaldagen.

In geval van een vaststaande of vermoedelijke insolventie van een debiteur zal Atradius Instalment Credit Protection haar verzekerde klanten vergoeden voor de vervallen facturen, binnen de 30 dagen na indiening van de claim. Atradius ICP treedt in de rechten van de verzekerden die alzo van elke financiële last ontdaan worden, huidig en toekomstig, tot bij het afsluiten van de gedekte vorderingen.

Atradius Instalment Credit Protection zorgt aldus voor een vermindering van de financiële kosten bij haar verzekerde klanten, door het incasso van de reeds uitbetaalde vorderingen op zich te nemen.

Elk contract wordt aangepast aan de specifieke behoeften van de klant en aan de sectorspecificaties.

Atradius Instalment Credit Protection is werkzaam op 3 specifieke markten:

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.