Serv@Net, de online tool voor een vlot beheer van uw polis ...

Met Serv@Net, beschikt u over een onmiddellijke toegang tot al de info over uw kredietverzekeringspolis en voert u al de nodige polisacties uit.

 

Serv@Net is onze geavanceerde online tool om uw polis te beheren. Als kredietverzekeringsklant van Atradius kunt u de belangrijkste handelingen met betrekking tot de polis via Serv@Net uitvoeren.  Met dit gebruiksvriendelijke systeem vraagt u kredietlimieten aan en bekijkt u limietbeslissingen en bedrijfsinformatie en dat voor elk gedekt land binnen uw polis.

U kunt bovendien online incassozaken overdragen en claims indienen en elke stap in het incassoproces opvolgen die we voor uw rekening uitvoeren. Daarnaast kunt u de voorwaarden van uw dekking inzien met onze unieke Policy Viewer.

Het systeem maakt niet alleen online invoer en opvolging mogelijk. Het is een interactieve tool die u waarschuwt wanneer uw polis of dekking wijzigt voor een bepaalde debiteur. Zo kunt u uw polis makkelijk en efficiënt beheren en kansen grijpen wanneer en waar ze zich voordoen.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.