Inschrijfgegevens

Dank voor uw inschrijving voor een gepersonaliseerde newsfeed.

Controleert u a.u.b. even of uw inschrijvingsgegevens correct zijn.  Wijzigingen aan uw keuzes kunnen in het formulier hieronder aangebracht worden.

U kunt uw inschrijving voor de newsfeed op ieder moment annuleren door te klikken op de ‘Uitschrijven’ link die in elke newsfeed opgenomen wordt.

Mijn gegevens

Abonnementscriteria

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.