Fotomateriaal

Hier treft u foto's in hoge resolutie van de leden van onze Management Board alsook van het Belgische Management

Atradius Management België en Luxemburg

Christophe Cherry

Christophe Cherry

Algemeen Directeur, Atradius België en Luxemburg

 

 

Atradius Management Board/Raad van Bestuur

David Capdevila, Atradius

David Capdevila

Chief Executive Officer, Atradius

700 x 700 pixels

Andreas Tesch, Atradius

Andreas Tesch

Chief Market Officer, Atradius

704 x 938 pixels

Chris van Lint, Atradius

Chris van Lint

Chief Risk Officer, Atradius

704 x 938 pixels

Claus Gramlich-Eicher, Atradius

Claus Gramlich-Eicher

Chief Financial Officer, Atradius

704 x 938 pixels

Marc Henstridge, Atradius

Marc Henstridge

Chief Insurance Operations Officer, Atradius

427 x 640 pixels

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.