Onze financiële ratings

Onze financiële rating werd bevestigd door ratingbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en door Moody’s als ‘A2’ met stabiele vooruitzichten.

De belangrijkste operationele entiteiten van Atradius N.V. ontvangen financiële ratings van A.M. Best en van Moody’s. Beiden bevestigen de sterke operationele prestaties en toonaangevende positie van Atradius.

A.M. Best

Rating: ‘A’ (Excellent), vooruitzichten stabiel
Laatste update: Juni 2020
Atradius N.V., entiteiten met een rating van de Groep:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.

Atradius Seguro de Crédito, S.A.

Website: A.M. Best

 

Moody's

Rating: ‘A2’, met stabiele vooruitzichten
Laatste update: Februari 2021
Atradius N.V., entiteiten met een rating van de Groep:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.

Website: Moody's

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.