Videomateriaal

Hier treft u enkele video's over hoe kredietverzekering werkt en over Atradius.

Wat is kredietverzekering en hoe werkt het?

 

Deze video licht in 2 minuten toe hoe de kredietverzekering van Atradius werkt alsook de relatie tussen leverancier, verzekerde en verzekeraar.

 

 

Corporate video van Atradius

 

Met de verdere mondialisering van de handel worden de risico's steeds complexer. Wij helpen u graag deze te identificeren en met het vinden van het correcte evenwicht tussen risico's en opportuniteiten.

 

 

 

 

 


 

Atradius - managing risk, enabling trade

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.