Legal Notice

Aan aanbiedingen van specifieke producten en diensten via de website kunnen bijkomende voorwaarden verbonden zijn.


Aanvaarding

Voordat u van de website gebruikmaakt, dient u deze voorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u wettelijk gebonden te zijn door deze voorwaarden. Indien u niet akkoord kunt met deze voorwaarden, maakt u dan best geen gebruik van de website.


Eigendom

Deze website is eigendom van Atradius N.V., alsook van de eraan verbonden ondernemingen en dochterondernemingen (hierna gezamenlijk en individueel ‘Atradius’ genoemd), en wordt door deze vennootschappen onderhouden.


Plaats van beheer

Atradius beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de informatie die op of via deze website wordt verstrekt, geschikt of verkrijgbaar is voor gebruik in andere landen. Websites van Atradius die gericht zijn op specifieke rechtsgebieden, voldoen aan de vereisten van deze rechtsgebieden. Er wordt geen garantie gegeven betreffende het gebruik in andere rechtsgebieden.


Wijzigingen
Atradius mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Wijzigingen worden vermeld onder ‘Disclaimer’. Uw gebruik van de website na de vermelding van wijzigingen impliceert uw akkoord met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden en alle aanpassingen. Lees deze gebruiksvoorwaarden dus af en toe om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van de recentste voorwaarden.


Nauwkeurigheid
Atradius levert redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie aan te bieden op deze website. Deze informatie dient enkel als algemene leidraad betreffende de betrokken onderwerpen. Toepassing en impact van deze informatie kunnen sterk verschillen naargelang de specifieke betrokken feiten. De veranderlijke aard van wetten, regels en reglementen, alsook de risico’s inherent aan elektronische communicatie, kunnen leiden tot vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevindt (‘as is’).

Het is uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid te beoordelen van alle verstrekte meningen, adviezen, diensten en andere informatie. Alle informatie op pagina’s aangemaakt door een entiteit van Atradius, wordt verspreid met dien verstande dat de auteurs, uitgevers en distributeurs geen juridische, accounting- of andere professionele adviezen of meningen inzake specifieke feiten of zaken verschaffen en dus op geen enkele wijze aansprakelijk zijn in verband met het gebruik van de gegevens op de website. Raadpleeg uw eigen adviseurs in verband met uw specifieke situatie.


Beschikbaarheid
Atradius onderneemt redelijke stappen om de toegankelijkheid van haar websites te verzekeren. We bieden echter geen beschikbaarheidsgarantie en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van de website(s).


Intellectuele eigendom
Alle rechten (met inbegrip van copyright, handelsmerk, ontwerprecht, databaserecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten) betreffende alle teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Atradius of zijn opgenomen met toestemming van de relevante eigenaar.

U mag zich enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik toegang verschaffen tot deze website en er gebruik van maken. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Atradius of de relevante eigenaar mag u de informatie op deze website in geen enkele vorm en op geen enkele manier (bijvoorbeeld via digitaal of mechanisch fotokopiëren of opnemen) kopiëren, downloaden, (her)publiceren, verspreiden, wijzigen, posten, exploiteren, doorsturen of reproduceren. U gaat ermee akkoord dat het materiaal en de inhoud die op deze website staan of door Atradius via deze website worden verstrekt, alleen voor uw eigen persoonlijke gebruik mogen worden afgedrukt en/of gedownload en niet mogen worden aangewend voor commerciële doeleinden of commercieel worden verspreid.


Wachtwoordbeleid

Om bepaalde delen van de website te gebruiken, hebt u logingegevens nodig, namelijk een gebruikersnaam en een wachtwoord. U draagt de verantwoordelijkheid om uw logingegevens vertrouwelijk en uw apparaat veilig te houden, om aldus ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen. Zorg er in het bijzonder voor dat uw wachtwoord confidentieel blijft. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw logingegevens. Bij verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord dient u Atradius onmiddellijk op de hoogte te brengen. Atradius behoudt zich het recht voor om een wachtwoord te allen tijde en om welke reden dan ook te wissen of te wijzigen.


Veiligheid

Atradius onderneemt redelijke stappen om de veiligheid te verzekeren van alle informatie die u invoert of naar Atradius stuurt in verbinding met deze website, door gebruik te maken van veilige diensten en encryptietechnologie waar wij het gepast achten, zoals bij toegang tot beveiligde delen van de website. U erkent echter dat overdracht van informatie via internet inherent onveilig is (tenzij gebruik wordt gemaakt van encryptie). Atradius garandeert niet dat de website foutloos, bug- of virusvrij is. U dient redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, onder meer geactualiseerde antivirussoftware te gebruiken, om uw apparaat te beschermen. Atradius neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor eventuele schade die u oploopt als gevolg van beschadiging of vertrouwelijkheidsverlies van uw informatie. Atradius wijst alle aansprakelijkheid af voor besmetting of beschadiging veroorzaakt door virussen of digitale overdracht.


Privacy
Ons gebruik van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, is onderworpen aan de Privacy Statement van Atradius. Zie Privacyverklaring van Atradius voor een samenvatting van verzameling persoonsgegevens, gebruik, personen aan wie we deze informatie vrijgeven, en uw rechten. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door Atradius zoals in de Privacy Statement vermeld.

Atradius heeft het recht, maar niet de verplichting om toezicht te houden op elke overdracht via de respectievelijke webpagina’s en/of forums of nieuwsgroepen.


Indiening van informatie voor publicatie

Bij Atradius materiaal indienen ter publicatie op de website doet u in de wetenschap dat Atradius dat mag kopiëren, wijzigen en verspreiden, of een daarvan afgeleid werk mag creëren in welke vorm dan ook. U garandeert dat het materiaal geschikt is voor publicatie en stemt ermee in om Atradius schadeloos te stellen indien een derde er actie tegen onderneemt in verband met het materiaal dat u indient. U garandeert dat u aanvaardt dat Atradius het door u ingediende materiaal en alle concepten die erin worden beschreven, zonder aansprakelijkheid mag publiceren en/of gebruiken in haar producten en diensten en u stemt ermee in om geen actie te ondernemen tegen Atradius in verband daarmee. Atradius controleert of verifieert de juistheid en nauwkeurigheid van dergelijke informatie niet. U gaat ermee akkoord dat Atradius het recht heeft om uw identiteit mee te delen aan derden die beweren dat bepaald materiaal dat door u werd gepost of geüpload op de website, een inbreuk vormt om hun intellectuele eigendomsrechten of recht op privacy.


Voorzorgen ter voorkoming van hacking

U stemt er uitdrukkelijk mee in om:

Geen gebruik te maken of proberen te maken van 'deep-link', 'scraper', 'robot', 'bot', 'spider', 'datamining', 'computercode' of een ander geautomatiseerd toestel, programma, algoritme of proces, een geautomatiseerde tool of methodologie, of een manuele procedure die gelijkaardige processen of functies bevat om toegang te verwerven tot, in het bezit te komen van, een kopie te maken van, of toezicht te houden op een gedeelte van de website, gegevens of inhoud gevonden op of geraadpleegd via de website of andere inhoud zonder het voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke akkoord van Atradius;

Materialen of gegevens op de website die niet met opzet publiek ter beschikking zijn gesteld door hun openbare publicatie op de website of hun toegankelijkheid via een zichtbare link op de website, niet te verkrijgen of proberen te verkrijgen op welke manier dan ook;

Geen inbreuk te plegen op de beperkingen in de robotheaders op deze website en op geen enkele manier andere maatregelen gebruikt ter beperking of voorkoming van toegang tot de website of haar inhoud, te omzeilen of te ontduiken;

Geen inbreuk te plegen op de veiligheid van de website en niet te proberen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de website, gegevens, materialen, informatie, computersystemen of netwerken verbonden aan een Atradius-server, via hacking, wachtwoordmining of op een andere manier;

De goede werking van de website of activiteiten uitgevoerd op of via de website, niet te hinderen of proberen te hinderen, onder andere zich geen toegang te verschaffen tot gegevens, inhoudselementen of andere inlichtingen voordat het de bedoeling is dat ze op de website beschikbaar zijn voor het publiek;

Geen actie te ondernemen of proberen te ondernemen die volgens Atradius een onredelijke of onevenredig zware belasting of last legt of kan leggen op de website of op de infrastructuur van Atradius.


Vrijwaringsclausule, geen garanties en uitsluiting van aansprakelijkheid

Atradius wijst alle expliciete en impliciete verantwoordelijkheden en garanties van welke aard dan ook af, onder andere impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, in verband met (ONDER ANDERE) alle informatie die op deze website staat of via deze website wordt verstrekt, en/of alle diensten die op deze website worden beschreven of gepromoot, met inbegrip van garanties inzake inbreuk op patenten, copyrights of andere rechten van derden.

Atradius is niet aansprakelijk voor nadeel, verlies, schade of kosten voortvloeiend uit toegang tot of gebruik van deze website of een daaraan gelinkte site, zoals winstderving en onrechtstreeks, toevallig of gevolgverlies. Bovendien is Atradius niet aansprakelijk voor personen, schade aan eigendom, en in het bijzonder (financieel) rechtstreeks, onrechtstreeks, toevallig, ogenblikkelijk, later of gevolgverlies.

Atradius heeft redelijke inspanningen geleverd om de website virusvrij te houden. Atradius wijst elke aansprakelijkheid af voor personen, schade aan eigendom, en in het bijzonder (financieel) rechtstreeks, onrechtstreeks, toevallig, later, ogenblikkelijk of gevolgverliezen die kunnen voortvloeien uit overdracht of download van computervirussen. Atradius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan hardware, gegevensverlies of -wijziging, of uitvaltijd.


Schadeloosstelling en rechterlijk bevel

U stemt ermee in om Atradius, haar licentiegevers, leveranciers, al haar verbonden ondernemingen en dochterondernemingen, alsook hun respectievelijke beambten, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke vergoedingen voor advocaten en professionals, alsook gerechtskosten) die voortkomen uit claims van derden gebaseerd op of verband houdend met uw gebruik van de website of schending van deze gebruiksvoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat schadevergoeding soms geen geschikte remedie is voor schending van deze gebruiksvoorwaarden of inbreuk op een van onze rechten, en stemt er dus mee in dat wij recht hebben op rechterlijke bevelen, specifieke prestaties, en/of orders tot de aanlevering van documenten.


Scheidbaarheid

Als een deel van deze voorwaarden illegaal of onafdwingbaar blijkt te zijn, heeft dat geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden. Elke ongeldige of onafdwingbare voorwaarde moet in dit geval zodanig worden begrepen dat de beoogde doelstelling ervan toch zoveel mogelijk wordt bereikt.


Sites van derden

Het is mogelijk dat deze website hypertekst bevat, of andere computerlinks naar websites die door andere partijen dan Atradius worden beheerd. Dergelijke hyperlinks worden louter als verwijzing en voor uw gemak verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het beheer en de inhoud van die websites ligt uitsluitend bij de organisatie die er toezicht op uitoefent. De betreffende sites moeten aan aparte gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen. Atradius is niet aansprakelijk jegens u, iemand anders of een andere entiteit voor het gebruik van websites van derden.

Een hyperlink van deze website naar een andere impliceert of betekent niet dat Atradius inhoud, operator of werking van die andere site steunt. Uitsluitend uzelf bent verantwoordelijk voor de bepaling van de mate waarin u gebruikmaakt van de inhoud van andere websites waarnaar u vanaf deze website linkt. Atradius draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van software van derden op de website en is niet aansprakelijk jegens personen of entiteiten voor de veiligheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de door zulke software gegenereerde resultaten.


Toepasselijk recht en plaats van rechtspraak

Door zich toegang te verschaffen tot deze website stemt u ermee in dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik en de inhoud van deze website of de informatie die via deze website aan u wordt verstrekt. U gaat er ook mee akkoord om geschillen betreffende dergelijke kwesties in eerste aanleg uitsluitend aanhangig te maken bij het Districtshof van Amsterdam, Nederland.