Internationale handel

Atradius organiseert webinars over de huidige economische situatie in verschillende markten. Schitterend om onze kennis over nieuwe markten te vergroten.

Credit Manager, bedrijf consumentenproducten Global 500-lijst

We publiceren diverse rapporten en documenten die inzicht en advies geven met betrekking tot handel, credit management en export. Deze lopen uiteen van onze Risk Map, die een overzicht geeft van het risiconiveau in afzonderlijke landen, tot praktisch advies. Onze handelsinformatie is bedoeld ter ondersteuning van uw eigen intern onderzoek en om u te ondersteunen bij het nemen van gefundeerde zakelijke beslissingen.

Wereldrisicokaart

De Atradius-wereldrisicokaart geeft een overzicht van het risiconiveau van landen over de hele wereld. De kaart is gebaseerd op gegevens die onze afdeling Economisch Onderzoek heeft verzameld ...

Export in de praktijk

Onze "Export in de praktijk" publicaties belichten de potentiële risico's en handelsbelemmeringen alsook de kansen bij het exporteren naar nieuwe markten.

Richtlijnen voor credit management

De Richtlijnen voor Credit Management van Atradius bieden gratis bedrijfsadvies om u te ondersteunen bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Ze omvatten nuttige checklists.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.