Persbericht Payment Practices Barometer Azië- Pacific oktober 2015

Persbericht

Namen, 22 Oktober 2015 Chinese dip zorgt voor meer onbetaalde facturen in de regio Asia-Pacific

Uit de peilingresultaten van Atradius blijkt dat meer facturen in China te laat worden betaald. Dit kan een sneeuwbaleffect hebben op de liquiditeit van sommige ondernemingen in verschillende landen van de regio Asia-Pacific, met een hoger handelskredietrisico in deze regio tot gevolg.

Uit de resultaten van de Atradius Payment Practices Barometer voor de regio Asia-Pacific blijkt dat 62,0% van de bevraagde ondernemingen in China (tegenover 46,3% in de regio Asia-Pacific) het voorbije jaar te maken kreeg met binnenlandse klanten die hun facturen te laat betalen wegens liquiditeitsproblemen. Maar liefst 27,3% van de respondenten in China had af te rekenen met binnenlandse afnemers die officieel insolvent werden verklaard en dus hun facturen niet langer kunnen betalen (tegenover 21,4% in de regio Asia-Pacific). De waarde van de binnenlandse facturen in China die meer dan 90 dagen na hun vervaldag nog steeds niet betaald zijn, is het voorbije jaar bovendien bijna verdubbeld (van 4,2% vorig jaar naar 7,5% dit jaar). Hoe langer een factuur blijft openstaan, hoe groter de kans is dat die factuur nooit wordt betaald en moet worden afgeschreven, wat een negatieve impact heeft op de cashflow en rentabiliteit van de onderneming.

De slabakkende Chinese economie blijkt grote gevolgen te hebben voor het insolventiepeil, waardoor het handelskredietrisico in verscheidene landen van de regio Asia-Pacific verder zou toenemen. Volgens de peilingresultaten van Atradius zijn de eerste effecten daarvan nu al voelbaar. In Australië en Indonesië, twee landen die sterk afhankelijk zijn van de uitvoer van grondstoffen naar China, is de totale waarde van buitenlandse facturen die meer dan 90 dagen over tijd zijn beduidend hoger dan vorig jaar: in Australië bleef dit jaar bijna 23% van de totale waarde van uitstaande buitenlandse facturen 90 dagen na de vervaldag onbetaald (in vergelijking met 6,4% vorig jaar), tegenover 12% in Indonesië (in vergelijking met 4,8% vorig jaar).

De resultaten van de Atradius Payment Practices Barometer voor de regio Asia-Pacific wijzen erop dat ongeveer 90% van de respondenten in deze regio het afgelopen jaar te maken kreeg met laatbetalers (antwoordpercentage van 95% in de VS en 92,8% in Europa). Respondenten in India en Indonesië (bijna 96% in beide landen) geven aan dat vooral binnenlandse klanten na de vervaldag betalen, terwijl hun collega's in Australië (95,6%) voornamelijk hun buitenlandse klanten achter de veren moeten zitten.
2,0% van de waarde van alle vorderingen werd door de respondenten als oninbaar afgeschreven. Vooral ondernemers in Hongkong ondervinden duidelijk de gevolgen hiervan. Voor 54,4% van de respondenten in de regio Asia-Pacific is een faillissement of stopzetting van de handelsactiviteiten van de klant de voornaamste reden voor een afschrijving. Dit is vooral het geval in Indonesië (67,1% van de respondenten). Dit geeft nog maar eens aan hoe penibel het bedrijfsklimaat momenteel is in de regio. In Australië draaien de invorderingspogingen van de respondenten bovendien het vaakst op niets uit (bijna 51%).

Volgens Eric den Boogert, directeur van Atradius Azië “heeft de economische vertraging in China een merkbare impact op de hele regio en in de rest van de wereld. Als gevolg daarvan merken we dat het handelsvolume in de regio is afgevlakt, in het bijzonder in de opkomende markten. We stellen bovendien vast dat meer facturen onbetaald blijven, waardoor het kredietrisico in sommige landen van de regio Asia-Pacific toeneemt”. 

De Atradius Payment Practices Barometer voor de regio Asia-Pacific peilt ook naar de voornaamste redenen voor betalingsuitstel bij klanten, de uitdagingen voor de rentabiliteit van de onderneming en de mening van respondenten over de evolutie in betalingspraktijken per deelsector voor de komende 12 maanden. 

Het volledige rapport met alle bevindingen van de Atradius Payment Practices Barometer voor de regio Asia-Pacific 2015 kunt u inkijken in de rubriek ‘Publications’ op de website www.atradius.com.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan door een strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven over de hele wereld. De producten in kredietverzekering, incasso en bonding van Atradius helpen bedrijven wereldwijd zich te beschermen tegen betalingsrisico’s verbonden aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider in kredietverzekering.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.