Médias et Blog

Entreprendre relax sur base d'informations correctes.

Entreprendre aujourd'hui doit se baser sur des informations pertinentes. Vous découvrirez ici nos derniers communiqués de presse, nos articles de blog, des photos de notre Management Board et des vidéos sur l'assurance-crédit.

Communiqués de presse

Retrouvez tous les communqués de presse d'Atradius Belgique concernant les actualités du Groupe et traitant les sujets les plus pertinents.

Blog

Tous nos articles de blog traitant des différents secteurs d'activité, de l'économie dans le monde, des pays, de conseils en credit management, ...

Matériel photographique

Vous pouvez télécharger des photos de notre Management Board et de notre Direction belge en haute définition.

Matériel vidéo

Vous y trouverez des vidéos sur l'assurance-crédit en général et sur Atradius en particulier.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.