Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen - China

Market Monitor

  • China
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

In 2015 bleef de verkoop van duurzame consumptiegoederen in China groeien, maar trager; in 2014 had de overheid immers de kortingen voor huishoudtoestellen voor gezinnen op het platteland geschrapt.

  • Tragere, maar nog altijd sterke groei
  • Betalingsachterstanden zullen naar verwachting toenemen
  • Stabiele winstmarges

Tot 2014 boekte de Chinese detailhandel enkele jaren lang een sterke groei, dankzij het toenemende besteedbaar inkomen en de groeiende verstedelijking. In 2015 bleef de verkoop van duurzame consumptiegoederen in China groeien, maar trager; in 2014 had de overheid immers de kortingen voor huishoudtoestellen voor gezinnen op het platteland geschrapt. Bovendien waren consumenten door het teruglopende aantal vastgoedtransacties – het gevolg van de baisse op de vastgoedmarkt in 2014/2015 – nog minder geneigd om nieuwe apparaten te kopen, vooral grote apparaten.

Voor 2016 wordt een verdere daling van de groei verwacht, in het verlengde van de verwachte lagere economische groei en particuliere consumptie. De brutomarges in de sector van de duurzame consumptiegoederen schommelen tussen de 20%-30% en zouden de komende 6 maanden stabiel moeten blijven.

Enkele grote binnenlandse spelers blijven aan kop, dankzij hun ruime productassortimenten van grote en kleine apparaten, uitgebreide distributienetwerken over het hele land, sterke penetratie van kleinere steden en landelijke gebieden, en bekende merkreputatie onder lokale consumenten. De prijsconcurrentie is groot, vooral tussen online en offline retailkanalen.

Terwijl grote retailers van stabiele financieringskanalen genieten, kampen kleine, gelokaliseerde retailers met meer uitdagingen. Velen vertrouwen op officieuze kredietverstrekkers, soms zelfs op schaduwbanken. Veel online retailers staan zelf in voor hun financiering via durfkapitaal of private equity. Deze bedrijven proberen voordeel te halen uit lage prijzen om snel te groeien en zo meer investeerders aan te trekken.

Betalingen in de detailhandel voor duurzame consumptiegoederen worden na gemiddeld 60 dagen uitgevoerd en we verwachten dat de betalingsachterstanden de komende maanden zullen toenemen. Het aantal wanbetalingen/insolvabiliteit in deze sector is relatief laag, vergeleken met andere Chinese sectoren. We verwachten niet dat dit zal veranderen. We moeten private-owned retailers van duurzame consumptiegoederen met een hefboomwerking van meer dan 50% echter in het oog houden, gezien de kans dat hun lening niet verlengd wordt.

E-commerce blijft snel groeien in China; we moeten die bedrijven met een kleinschalige verkoop en klein vermogen, maar grote investeringen in hun online platformen dan ook op de voet blijven volgen. Dat kan immers een zware financieringsdruk tot gevolg hebben en, in het slechtste geval, insolvabiliteit indien daarop niet tijdig en efficiënt wordt gereageerd.

Ons acceptatiebeleid voor het segment van de huishoudelijke apparaten blijft over het algemeen open, omdat we verwachten dat de verkoop verder zal stijgen, vooral door de vraag naar vervanging en productupgrades. Als gevolg van technologische upgrades van consumententoestellen, zijn producten steeds vaker uitgerust met geavanceerde functies en kosten ze meer. Dat zal de komende jaren de waardegroei ondersteunen. Terwijl we neutraal staan tegenover het meubelsegment, hanteren we een restrictief acceptatiebeleid ten overstaan van de deelsector textiel, als gevolg van de overcapaciteit

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.