Landenrapport Duitsland 2016

Landenrapport

 • Duitsland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

De Duitse economie noteerde een prima groeipercentage van 1,7% in 2015.

 

Overzicht Duitsland WE 2016

 

Vooruitzichten prestaties Duitse sectoren

 

Vooruitzichten Duitsland WE 2016

 

De insolventieomgeving

Daling van het insolventiepeil vertraagt in 2016

Duitslands stevige economische prestatie sinds 2010 heeft sindsdien geleid tot een jaarlijkse terugval in het aantal faillissementen. In 2015 nam het aantal faillissementen af met 4,0%, tot 23.123 gevallen. In 2016 zal de jaarlijkse daling naar verwachting vertragen tot 2%.

 

Insolventiepeil Duitsland WE 2016

 

Economische situatie

Particuliere consumptie blijft een drijvende kracht voor groei in 2016

Reële groei Duitsland WE 2016

De Duitse economie noteerde een prima groeipercentage van 1,7% in 2015. In tegenstelling tot vorige jaren, toen de export de belangrijkste bijdrage leverde voor de Duitse economische groei, werd de huishoudelijke consumptie de drijvende kracht in 2015, met een stijging van 1,9%. Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten in 2016, met een verwachte groei in huishoudelijke consumptie van 1,9%, nog altijd gesteund door lage olieprijzen, stijgende lonen en een verdere daling van de werkloosheid.

 

 

 

 

 

Reële consumptie Duitsland WE 2016

Tegelijkertijd zullen de overheidsuitgaven naar verwachting stijgen, vooral door de forse toename van migranten. Terwijl verwacht wordt dat de bedrijfsinvesteringen en industriële productie hogere groeipercentages zullen noteren dan in 2015, zal de export de gevolgen ondervinden van een zwakke wereldwijde vraag. In het algemeen wordt in 2016 een bbp-groei van 1,9% verwacht.

De federale regering heeft sinds 2014 kleine begrotingsoverschotten gehaald, vooral dankzij hogere belastinginkomsten en lagere werkloosheidsuitkeringen door de regering. In 2016 en 2017 zal het begrotingsoverschot naar verwachting opnieuw dalen door groeiende uitgaven om het hoge aantal migranten het hoofd te bieden.

 

 

 

 

 

 

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.