Market Monitor ICT - Verenigde Staten 2016

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Electronica/ICT

16 jun 2016

Men verwacht dat de betalingstrend voor 2016 gelijk zal lopen met die in 2015 en nauwelijks zal verschillen wat het algemene betalingsgedrag betreft.

  • Groei houdt aan in de meeste segmenten
  • Zware concurrentie zorgt nog steeds voor lage prijzen
  • Geen verdere daling van de insolvabiliteit verwacht in 2016

 

 

 

Overzicht ICT VS 2016

 

 

 

Men verwacht dat de Amerikaanse ICT-markt voordeel zal blijven halen uit de stabiele economische groei en solide particuliere consumptie, die profiteert van de stijging van de lonen, groeiende werkgelegenheid en dalende energieprijzen. Volgens de Consumer Technology Association (CTA) zullen de retail-inkomsten voor de Amerikaanse sector van de consumententechnologie in 2016 stijgen tot USD 287 miljard. Innovaties zoals wearables (bijvoorbeeld gezondheids- en fitness-apparaten, naast smart watches), 3D-printen, virtual reality en drones zouden de belangrijkste aanjagers voor groei moeten zijn en groeipercentages van dubbele cijfers moeten laten zien.


sector ICT VS 2016

Smartphones blijven een van de grootste drijvende krachten achter inkomsten in dit segment, hoewel de omzetgroei vertraagd is als gevolg van volwassen productcategorieën. Volgens de CTA zouden smartphones in 2016 goed zijn voor een omzet van USD 183 miljard, 4% meer dan het voorgaande jaar. Daarentegen wordt verwacht dat de verkoop van tablets dit jaar met 12% zal dalen, tot USD 18 miljard.

Wegens de verwachte groei van de verkoop van nieuwe voertuigen in 2016 zullen fabrikanten van auto-elektronica en audio- systemen waarschijnlijk profiteren van het toenemende gebruik van 4G-technologie. Men verwacht dat 75% van alle auto’s tegen 2020 verbonden zal zijn met internet.

 

 

 

Net als in 2015 blijven de vooruitzichten voor de telecom- en halfgeleidersegmenten positief. Infrastructuurinvesteringen blijven hoog in de telecomsector; draadloze providers willen hun netwerkcapaciteit immers uitbreiden en hun dienstenaanbod verbeteren. De rol van halfgeleiders in mobiele apparaten en consumentenelektronica maakt dat dit in de nabije toekomst waarschijnlijk een belangrijke economische factor zal blijven.

Ondanks de overwegend solide groeicijfers in veel ICT-segmenten zorgt de zware concurrentie nog altijd voor lage prijzen en krappe marges voor distributeurs en retailers. De marges van fabrikanten lijden onder de al hoge marktpenetratie van volwassen productcategorieën en de daaruit voortvloeiende noodzaak voor innovatie. Tal van ICT-bedrijven zijn nog altijd sterk afhankelijk van bankfaciliteiten en externe financiering. Dat zorgt voor overladen balansen.

De betalingstermijnen in de ICT-sector liggen doorgaans tussen 30 en 90 dagen, maar in sommige gevallen kunnen ze oplopen tot 120 dagen. Als zich betalingsachterstanden voordoen, houden die doorgaans eerder verband met geschillen over productprijzen of andere kwesties dan met liquiditeitsproblemen. Fabrikanten bieden vaak prijsgaranties of kortingen op producten aan om de snelle technologische innovatie op de markt voor te zijn en van hun voorraden af te raken. Dat kan tot geschillen leiden en uiteindelijk tot meer wanbetalingen tot de problemen opgelost kunnen worden.

Men verwacht dat de betalingstrend voor 2016 gelijk zal lopen met die in 2015 en nauwelijks zal verschillen wat het algemene betalingsgedrag betreft. In 2016 zou de insolvabiliteit in de ICT-sector stabiel moeten blijven of zelfs licht stijgen met maximaal 2% (overeenkomstig de algemene bedrijfstrend in de VS), gezien de zware concurrentie, de vele starters en korte productcycli.


plusmin ICT VS 2016

 

 

 

Net als in 2015 hanteren we een voorzichtig open acceptatiebeleid, waarbij de nadruk ligt op gunstige deelsectoren zoals smartphones, tablets en gezondheidstechnologie, naast andere opkomende technologieën; daarbij blijven we weg van ongunstige of krimpende deelsectoren zoals pc’s. Als gevolg van de economische crisis in Brazilië en de volatiele Zuid-Amerikaanse munten kampen sommige exporteurs in deze regio met cashflowproblemen en worden ze dan ook nauwer bekeken.

Omdat de levensduur van producten kort blijft, wordt de duurzaamheid van een bedrijf op lange termijn bepaald door innovatie en zijn vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen en deze snel op de markt te brengen. Bij onze analyses van afnemers is de transparantie van hun producten en de levensduur daarvan – waaronder een inzicht in terugkoopregelingen voor oude of verouderde producten – van cruciaal belang. Als gevolg van deze korte levenscycli en snel verouderende technologie is het belangrijk voor ons om te weten aan welke eindmarkten en deelsectoren wordt geleverd.

 

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.