Atradius blijft uw business ondersteunen

Toegang tot uw accountteams via telefoon, e-mail en online diensten.

Met de verspreiding van het coronavirus over de wereld nemen we maatregelen om de gezondheid en veiligheid van ons personeel te beschermen en de potentiële verspreiding van het virus te beperken. We blijven open en blijven uw business ondersteunen. Onze accountteams werken op afstand en zijn beschikbaar via telefoon, e-mail, WebEx of andere online conferentiediensten.

We doen er alles aan om onze service zo vlot mogelijk te laten verlopen, mogelijk ervaart u wat vertraging in onze antwoorden. We willen u bedanken voor uw geduld in deze moeilijke tijden.

Het Atradius Team

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.