Publicaties

Via de Atradius publicaties bieden we u inzicht in de economische situatie in meer dan 40 landen en de handelsvooruitzichten van belangrijke industriesectoren.

Filter:

Publicatie in de spotlight
Atradius Market Monitor Bouw 2019

De algemene schuldgraad van vele Belgische bouwbedrijven blijft hoog, terwijl banken eerder weigerachtig blijven om krediet te verstrekken aan de sector.


Market Monitor

  • België
  • Bouw

Export in de praktijk

Hier publiceren we diverse rapporten en documenten die inzicht en advies geven met betrekking tot handel, credit management en export.

Vooruitzicht sectorprestaties

Een overzichtsgrafiek van de bedrijfsprestaties en kredietrisicosituatie van belangrijke sectoren in belangrijke markten.

Risk Map

Een wereldkaart met de politieke risico's voor individuele landen, elk kwartaal gepubliceerd door het departement Economisch Onderzoek van Atradius.

Landenrapport

Rapporten over politieke stabiliteit, economische prestaties en vooruitzichten op basis van BBP-groei, export, investeringen en consumptie-indicatoren.

Economische Rapporten

De economische ontwikkelingen en insolventietrends in ontwikkelde en opkomende markten, inclusief up to date inzichten van onze Chief Economist.

Market Monitor

Rapporten over de prestaties van belangrijke industrieën in afzonderlijke markten, met de nadruk op kredietrisico's, bedrijfsontwikkeling en financiële evoluties.

Betalingsbarometer

Een jaarlijkse weergave van de betalingseisen en –gewoonten, opgetekend tijdens interviews in meer dan 30 landen bij duizenden ondernemers.

Debt Collection Handbook

Het jaarlijkse International “Debt Collections Handbook” en Global Collections Review bevatten allerlei interessante info over het incassogedrag van bedrijven.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.