Economic Update Januari 2016

Economische Rapporten

  • Brazilië,
  • China,
  • Rusland,
  • Verenigde Staten,
  • Verenigd Koninkrijk
  • Algemene economie

02 feb 2016

Economic Update - Januari 2016

In deze publicatie licht het economisch onderzoeksdepartement van Atradius de huidige economische omgeving op wereldvlak alsook de economische vooruitzichten toe.

Mondiaal

Er wordt verwacht dat de wereldeconomie met 2.6% gegroeid zal zijn in 2015, onder de voortrekkersrol van Azië. Olieprijzen bleven afnemen terwijl de internationale groei weer teleurstelde.

Eurozone

De eurozone heeft 2015 afgesloten met een zekere groei maar lage inflatie. Zwakke tewerkstellingscijfers hebben de ECB genoodzaakt haar monetair stimulusprogramma in december uit te breiden.

De gevestigde markten

De consumentenuitgaven bleven de aanhoudende economische groei ondersteunen in de VSA en het Verenigd Koninkrijk.

Emerging Markets

De vertraging in China blijft een zorgenkind voor de groeivooruitzichten in 2016, maar de regio Azië-Pacific zal de drijvende kracht blijven voor economische groei.

Kredieten en faillissementen

Lossere kredietvoorwaarden in Europa verbeteren de insolventieomgeving maar het omgekeerde zien we gebeuren in de emerging markets.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.