Economische Update juli 2017

Economische Rapporten

  • Algerije,
  • Angola,
  • Landbouw,
  • Automotive/Transport,

07 jul 2017

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Mondiaal
Verwacht wordt dat de groei van het wereldwijde bbp zal versnellen tot 2,9% in 2017 en in 2018 zal aanhouden met 3,0%.

Eurozone
De groei in de eurozone versnelt, maar de vooruitzichten voor de middellange termijn blijven gematigd doordat een aantal structurele zwakheden blijven bestaan.

Ontwikkelde markten
De Verenigde Staten laten een breedgedragen groei zien, ondersteund door consumenten en toenemende investeringen van bedrijven. Hogere inflatie en politieke onzekerheid werken in toenemende mate door in lagere groei in het Verenigd Koninkrijk.

Opkomende landen
De groei van opkomende landen verbetert onder afnemende angst over de mogelijke gevolgen van het presidentschap van Trump.

Krediet en insolventies
De verwachting is dat bedrijfsfaillissementen in 2017 relatief stabiel zullen blijven, maar dit is wel nog steeds onderhevig aan neerwaartse risico’s, voornamelijk door het effect van politieke onzekerheid op investeringen en kredietvoorwaarden.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.