Landenrapport Thailand

Landenrapport

 • Thailand
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

02 feb 2015

De prognose is dat de open en exportgerichte Thaise economie dit jaar een bescheiden herstel zal kennen.

Landen van Zuidoost-Azië:

Atradius STAR rating van het politieke risico*:

Indonesië: 5 (matig risico) - positief
Maleisië: 3 (matig-laag risico) - negatief
De Filipijnen: 5 (matig risico) - positief
Singapore: 1 (laag risico) - stabiel
Thailand: 4 (matig-laag risico) - negatief
Vietnam: 6 (matig-hoog risico) - positief

* De STAR rating loopt van 1 tot 10, waarbij 1 het laagste risico aangeeft en 10 het hoogste. De 10 ratingstappen zijn samengevoegd tot 5 algemene categorieën om hun interpretatie in termen van kredietkwaliteit te vergemakkelijken.  Beginnende vanaf het gunstigste deel van het kwaliteitsspectrum, variëren die categorieën van ‘laag risico’, ‘matig-laag risico‘, ‘matig risico‘, ‘matig-hoog risico‘ tot ‘hoog risico‘, met een aparte score gereserveerd voor ‘zeer hoog risico‘. In aanvulling op de 10-puntsschaal zijn aan elke stap op de schaal ratingmodifiers verbonden: ‘positief’, ‘stabiel’ en  ‘negatief’. Dankzij de ratingmodifiers is het mogelijk om verder te verfijnen en differentiëren tussen landen in termen van risico.

 

Asia_Thailand_overzicht (NL)Asia_Thailand_vooruitzichten_prestaties (NL)

Politieke situatie

Staatshoofd: Koning Bhumibol Adulyadej (sinds juni 1946)
Regeringsleider: Premier generaal Prayuth Chan-ocha (sinds augustus 2014)
Regeringsvorm: Constitutionele monarchie. Momenteel is een militaire interimregering aan de macht.

Stabiliteit voorlopig hersteld, maar onderliggende problemen nog niet opgelost

In 2013 en begin 2014 escaleerde de politieke crisis in Thailand opnieuw. Dit ging gepaard met massabetogingen en gewelddadig straatprotest. In mei 2014 werd premier Yingluck Shinawatra door een vonnis van het Grondwettelijk Hof uit haar ambt ontzet en onmiddellijk daarop nam het leger de macht over. Er werd een ‚Nationale Raad voor Vrede en Orde‘ opgericht, voorgezeten door generaal Prayuth, die werd benoemd tot premier. De militaire junta kondigde de krijgswet af, stelde een nationale avondklok in en schafte de grondwet af. Er is een nieuwe en minder democratische grondwet opgesteld, bedoeld om de macht van populistische politici te  beteugelen. Die nieuwe grondwet zal waarschijnlijk worden aangenomen in 2015. Algemene verkiezingen worden op zijn vroegst in 2016 verwacht.

In vergelijking met de roerige beginmaanden is de politieke stabiliteit hersteld - tenminste voor het ogenblik. Het onderliggende conflict, veroorzaakt door de diepe politieke, sociale en economische kloof tussen de oude gevestigde orde (koninklijk hof, leger, de gerechtelijke en stedelijke hogere klasse) in het zuiden en de armen in het landelijke noorden, is echter nog niet opgelost en de kans is klein dat die kloof snel zal worden gedicht.

Economische situatie

Asia_Thailand_reele_groei_bbp (NL)

Bescheiden economisch herstel na militaire coup

De politieke onrust en onzekerheid in 2013 en de eerste helft van 2014 en het povere economisch beleid hebben zowel het vertrouwen van consumenten als de internationale inkomsten uit toerisme geraakt, wat resulteerde in erg lage economische groei sinds Q2 van 2013. De militaire coup, in mei 2014, heeft echter gezorgd voor een terugkeer van politieke stabiliteit die economische groei in 2015 zou moeten aanmoedigen, al is die hernieuwde stabiliteit ten koste gegaan van een aantal democratische basisrechten zoals de vrijheid van vergadering.

De prognose is dat de economie in 2014 met 0,5 % is gegroeid en nog 2,9 % zal groeien in 2015, maar dat blijft onder het groeipotentieel van Thailand. Men verwacht dat de inflatie laag zal blijven in 2015 (op 1,5 %), aangezien de centrale bank in zijn monetair beleid ruimte heeft voor inschikkelijkheid (dat wil zeggen de rente laag houden - momenteel op 2 %). De Thaise banksector is relatief goed ontwikkeld en over het algemeen financieel gezond, maar niet te  vergelijken met Maleisië en Singapore.

Asia_Thailand_begrotingsevenwicht (NL)

Economische beleidsmaatregelen: gemengde resultaten tot nu toe

De nieuwe militaire junta heeft een eind gemaakt aan de dure en inefficiënte aankoopprogramma‘s van rijst die waren opgestart door de vorige regering en een serieuze strop bleken te zijn voor de overheidsfinanciën. Toch zal de nieuwe regering een grootscheeps programma van infrastructuurinvesteringen ter waarde van 62 miljard US dollar, dat werd opgezet door de afgezette premier Yingluck, voortzetten - en zelfs nog uitbreiden. Het  begrotingstekort zal naar verwachting verminderen tot 2,2% in 2015.

Een controversiële maatregel van de nieuwe militaire regering was de uitwijzing van duizenden illegale buitenlandse arbeidskrachten, een maatregel waarvan men verwacht dat ze arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de visserijsector zal schaden. Die actie heeft ook de relaties met een aantal buurlanden, waaronder Cambodja en Myanmar, onder druk gezet.

Asia_Thailand_buitenlandse_schuld (NL)

Economische basis houdt stand bij aanhoudende politieke onzekerheid

De wisselkoers houdt goed stand in een klimaat van aanhoudende politieke onzekerheid. De solvabiliteit en liquiditeit van het land worden geschraagd door de lage buitenlandse schuld (in 2015: 25 % van het bbp en 35 % van de export, met een kortermijnschuld tot 32 % van het bbp). De deviezenreserves zullen naar verwachting acht maanden import dekken in 2015. De prognose is dat de open en exportgerichte Thaise economie dit jaar een bescheiden herstel zal kennen. De politieke situatie zal waarschijnlijk stabiel blijven, in ieder geval de eerste 12 maanden, en dit zal ongetwijfeld helpen om buitenlandse investeerders meer gerust te stellen en het zal meer buitenlandse toeristen aanmoedigen om naar Thailand te komen.
 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.