Market Monitor - Bouwsector India

Market Monitor

  • India
  • Bouw

18 feb 2016

De vooruitzichten voor 2016 zijn verbeterd dankzij het betere ondernemingsklimaat en de lancering van grote infrastructuurprojecten door de nieuwe regering.

  • De Indiase bouwsector maakt de afgelopen jaren moeilijke tijden door als gevolg van de trage hervormingen, de zwakke investeringscycli, het zwakke ondernemersvertrouwen en de lange wachttijden bij de aankoop van gronden en het verkrijgen van vergunningen.
  • De vooruitzichten voor 2016 zijn verbeterd dankzij het betere ondernemingsklimaat en de lancering van grote infrastructuurprojecten door de nieuwe regering.
  • Het herstel zal in de praktijk naar verwachting echter een geleidelijk proces zijn, aangezien de sector nog steeds met structurele beperkingen wordt geconfronteerd.
  • Bouwbedrijven torsen nog steeds een hoge schuldenlast en blijven het moeilijk hebben om financiële steun te krijgen voor projecten. De kredietverlening aan de sector door de banken is echter toegenomen.
  • In de bouw worden facturen na gemiddeld 90 tot 120 dagen betaald.
  • We blijven een voorzichtig acceptatiebeleid hanteren ten aanzien van deze sector.
  • We volgen veranderingen in het betalingsgedrag op de voet en beoordelen naast financiële informatie ook handelservaringen met afnemers. We gaan ook na hoe sterk de relatie tussen klant en afnemer is.
  • Over het algemeen zouden we klanten niet aanmoedigen om hun normale betalingstermijnen te verlengen.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.