Market Monitor - Bouwsector Japan

Market Monitor

 • Japan
 • Bouw

18 feb 2016

Meer voorzichtigheid is geboden voor exporteurs van bouwmaterialen die afhankelijk zijn van de Chinese markt.

 • De kortetermijnvooruitzichten voor de Japanse bouwsector blijven positief. De sector zal immers profiteren van de groeiende vraag dankzij de opleving in de woningbouw en projecten met betrekking tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Daarnaast zijn er enkele andere grote langetermijnprojecten, zoals de maglev-spoorlijn, de verbetering van het hoofdwegennet, en een nieuwe spoorverbinding naar Haneda Airport in Tokio.
 • De winstmarges van de bedrijven zijn verbeterd omdat de loonkosten tot nu toe niet zijn gestegen en de materiaalkosten stabiel zijn gebleven. Er wordt verwacht dat de marges in
 • 2016 verder zullen verbeteren.
 • Dankzij de algemene bereidheid van de banken om kredieten te verstrekken, krijgen bedrijven die geen zware schuldenlast torsen gemakkelijk toegang tot extra financiering.
 • In de bouwsector worden facturen na gemiddeld 90 tot 120 dagen betaald. De afgelopen twee jaar was het betalingsgedrag in deze sector goed.
 • Het aantal insolventies in de bouw bleef in 2015 stabiel ten opzichte van het voorgaande jaar en voor 2016 wordt geen stijging verwacht gezien de toegenomen vraag in de bouw en de stabilisatie van de inputprijzen.
 • Ons risicoacceptatiebeleid ten aanzien van de bouwsector is over het algemeen open. Kleinere bedrijven met een zwakke financiële positie kunnen het echter moeilijk krijgen in 2016 gezien de overweldigende dominantie van vier grote bouwbedrijven en de mogelijke toename van laaggeprijsde offertes.
 • Meer voorzichtigheid is geboden voor exporteurs van bouwmaterialen die afhankelijk zijn van de Chinese markt.
 • Een geplande btw-verhoging tot 10% in april 2017 kan de positieve vooruitzichten eerder dan verwacht doen ontsporen. Kleinere bedrijven zouden een mogelijke stijging van de loonkosten minder goed aankunnen wegens een gebrek aan arbeidskrachten.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.