Market Monitor - Bouwsector Mexico

Market Monitor

  • Mexico
  • Bouw

18 feb 2016

Omdat de nog steeds onzekere binnenlandse en internationale omgeving gevolgen kan hebben voor de bouwsector, gaan we er voorlopig nog steeds van uit dat de prestatievooruitzichten ’Matig’ zi

  • De Mexicaanse bouwproductie groeide in 2015 met 3%: zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw liet groeicijfers optekenen. De groei was vooral te danken aan particuliere investeringen. De woningbouw is opgeveerd dankzij de lage rente op hypothecaire leningen, de verhoogde subsidies en het feit dat huisvestingsmaatschappijen over meer financiële middelen kunnen beschikken.
  • De verwachting is dat de bouwproductie dit jaar even snel zal groeien als in 2015. De hervorming van de energiesector en een nationaal infrastructuurplan zouden de aanleg van pijpleidingen en de bouw van energiecentrales en luchthavens moeten stimuleren. De 500 belangrijkste projecten die gepland zijn voor 2016 zouden samen goed zijn voor een investering van MXN 446 miljard (EUR 24 miljard).
  • Een verdere daling van de olieprijzen, een groeivertraging in de VS, onzekerheid over de rentevoeten en een volatiele peso kunnen echter de prestaties van de sector in 2016 doen ontsporen.
  • In de bouw worden facturen na gemiddeld 45 tot 120 dagen betaald. Het is gebruikelijk dat afnemers in deze sector laat betalen, met name in het segment openbare infrastructuur. In 2015 nam de betalingsachterstand door overheidsinstanties en staatsbedrijven toe.
  • Omdat de nog steeds onzekere binnenlandse en internationale omgeving gevolgen kan hebben voor de bouwsector, gaan we er voorlopig nog steeds van uit dat de prestatievooruitzichten voor 2016 ’Matig’ zijn.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.