Market Monitor - Focus op chemische sector - België

Market Monitor

  • België
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

De groei van de Belgische chemische sector zou aanhouden in 2015, dankzij de zwakkere euro, lagere olieprijzen en herstel in de eurozone.

Marktprestaties in een oogopslag

België

  • Betalingen na gemiddeld 30 dagen
  • Groei zou aanhouden in 2015
  • Zwakker concurrentievermogen door hoge loonkosten

Vergeleken met de rest van de wereld wordt de Belgische chemische sector gekenmerkt door een zeer hoge specialisatiegraad. Hij omvat een rbreed scala aan segmenten, van organische en anorganische basisproducten tot farmaceutica, biotechnologie, landbouwproducten, verven, lijmen, detergenten, cosmetica, rubber, plastic en tal van andere gespecialiseerde producten, zoals chemicaliën voor de fotografische sector. Chemicaliën (waaronder farmaceutica) zijn goed voor ongeveer 23% van de Belgische verwerkende nijverheid, die rechtstreeks ongeveer 87.000 mensen en onrechtstreeks 144.000 mensen tewerkstelt. Meer dan 75% van de productie wordt uitgevoerd en chemicaliën zijn
goed voor meer dan 30% van de Belgische export.

Na een groei in 2013 bleef de Belgische chemische sector ook in 2014 goed presteren. Volgens Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie, steeg de omzet met 2,4% op jaarbasis in 2014 tot € 64,2 miljard, dankzij de toegenomen volumes en hogere grondstoffenprijzen. De chemische sector kon de hogere grondstoffen- en energieprijzen over het algemeen doorrekenen aan eindklanten. De investeringen bedroegen € 1,78 miljard (30% van de totale industriële investeringen in België). De aanhoudend hoge investeringen en onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven zijn de belangrijkste sterktes van deze sector.

In vergelijking met andere Belgische sectoren presteren de chemische en farmaceutische bedrijven meer dan gemiddeld wat het eigen vermogen, de solventie en liquiditeit betreft. Betalingen in de Belgische chemische sector gebeuren na gemiddeld 30 dagen. Er waren maar weinig betalingsachterstanden; dat zou zo blijven in 2015. Het aantal insolventies zou verder afnemen
in 2015, zij het met minder dan de daling van 6% die voor alle Belgische bedrijven wordt verwacht, gezien het reeds zeer lage aantal insolventies in de chemische sector. De groei zou aanhouden in 2015, dankzij de zwakkere euro, lagere olieprijzen en herstel in de eurozone.

Ondanks zijn structurele veerkracht heeft de Belgische chemische sector ook enkele zwakke punten: het concurrentievermogen is laag door het feit dat de loonkosten tot de hoogste in Europa behoren en de concurrentie vanuit China is toegenomen. Tegelijkertijd wordt de Belgische chemische sector door zijn sterke afhankelijkheid van de export blootgesteld aan internationale risico’s, zoals een mogelijke verdere escalatie van de crisis in Oekraïne en het Midden-Oosten, een harde landing in China of een terugkeer van de crisis in de eurozone (bijvoorbeeld omdat Griekenland uit de eurozone stapt of een deflationaire spiraal en liquiditeitsval).

Dat gezegd zijnde, gezien de momenteel solide prestaties, financiële gezondheid en lage insolventiegraad, blijft ons acceptatiebeleid voorlopig soepel. Kopers worden minstens een keer per jaar geëvalueerd, op basis van nieuwe boekhoudkundige gegevens of wanneer nieuwe informatie wordt verkregen. De meest recente balans wordt altijd opgevraagd en we vragen om tussentijdse resultaten van meer gevoelige kopers.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.