Market Monitor - Focus op chemische sector - VS

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

De chemische sector profiteert van de aanhoudende economische groei in de VS. De productie van chemicaliën zou met 3,7% groeien in 2015 en met 3,9% in 2016 (na een groei van 2% in 2014).

Verenigde Staten

  • Groter concurrentievoordeel en meer investeringen
  • Insolventies zouden verder dalen
  • Voorzichtigheid is geboden wat de energiesector betreft

MM_Chemie_USA_overzicht (NL)

De Amerikaanse chemische sector vertegenwoordigt ongeveer 15% van de wereldwijde productie van chemicaliën en biedt werk aan ruim 800.000 mensen. In 2014 was hij goed voor ongeveer 12% van de Amerikaanse export. Aangezien de sector allerlei chemicaliën maakt die in ongeveer 95% van alle in de VS gemaakte producten worden verwerkt, wordt hij in hoge mate blootgesteld aan de economie en productieactiviteiten in het algemeen. De groei in de chemische sector houdt doorgaans gelijke tred met de groei of inkrimping van het bbp. Als de economie het beter doet, gaat ook de chemische sector erop vooruit.

De chemische sector profiteert van de aanhoudende economische groei in de VS, die met 2,5% zou toenemen in 2015 en met 2,8% in 2016. De productie van chemicaliën zou met 3,7% groeien in 2015 en met 3,9% in 2016 (na een groei van 2% in 2014) – beter dan de Amerikaanse economie in het algemeen dus. Door de ontwikkeling van schaliegas en de toegenomen aanvoer van vloeibaar aardgas is de VS niet langer een dure producent, maar wel een van de goedkoopste producenten ter wereld. Deze verandering van het concurrentievermogen heeft de exportvraag een duwtje in de rug gegeven, ondanks de sterke USD (sinds mei 2014 steeg de USD met 25% ten opzichte van de euro) en heeft ook voor nieuwe kapitaalinvesteringen in de Amerikaanse chemische sector gezorgd. Sinds 2011 neemt de VS een groter aandeel van de investeringen in de internationale chemische sector voor zijn rekening – een trend die zal aanhouden. Ook de kapitaaluitgaven stegen sinds 2011 en bedroegen USD 36,28 miljard in 2014. Men verwacht dat ze tegen 2019 goed zullen zijn voor USD 49 miljard, meer dan het dubbele ten opzichte van 2009.

MM_Chemie_USA_prestaties (NL)

In 2014 bleef de kredietkwaliteit van Amerikaanse chemiebedrijven stabiel. De beschikbaarheid van goedkoop aardgas, een belangrijke grondstof voor tal van chemiebedrijven, resulteerde in positieve prestaties van de petrochemische en downstream sectoren (zoals de deelsectoren raffinage en meststoffen). De Amerikaanse petrochemische sector behoudt zijn voordeel op de internationale  markt, ondanks de daling van de olieprijzen en op olie gebaseerde grondstoffen. Er is een zekere correlatie tussen de prijzen voor petrochemicaliën en de olieprijzen; dat betekent dat de momenteel lage prijzen nadelig zullen zijn voor de inkomsten van bepaalde producten en bedrijven, terwijl het gebruik van op aardgas gebaseerde grondstoffen door de Amerikaanse industrie positief zal blijven.

Afgezien daarvan profiteert de industrie in zijn geheel van lagere werkingskosten dankzij kostenherstructureringen, doorgaans hoge kassaldi en betere schuldenprofielen in vergelijking met enkele jaren terug. Voor meer dan 85% van de bedrijven uit de Amerikaanse chemische sector hanteert Standard & Poor’s positieve vooruitzichten met een BB-rating.

Amerikaanse chemiebedrijven hebben doorgaans stabiele winstmarges en weinig late betalingen. Betalingen in de chemische sector gebeuren tussen gemiddeld 30 en 90 dagen. Na een daling in 2014 verwacht men voor 2015 een verdere daling van de insolventies in deze sector.

MM_Chemie_USA_plus_min_punten (NL)

Ons acceptatiebeleid voor de chemische sector blijft over het algemeen positief tot neutraal. Aangezien deze sector sterk gefragmenteerd en afhankelijk is van de ruimere economie en inputkosten, letten we vooral op trends in deelsectoren en eindmarkten. Terwijl ons acceptatiebeleid ten opzichte van de deelsector plastics eerder soepel is, hanteren we voor de deelsector energie doorgaans een voorzichtig acceptatiebeleid, wegens de lagere olieprijzen.

Financiële gegevens zijn moeilijk te verkrijgen, maar van essentieel belang bij grote deals. We blijven de risico’s elk kwartaal of elk semester evalueren en maken daarbij gebruik van informatie van kredietbureaus en vertrouwelijke kredietbronnen om de gepaste dekking goed in te schatten.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.