Market Monitor - Focus op ICT sector - Brazilië

Market Monitor

  • Brazilië
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

De ICT sector sector ondervindt over het algemeen hinder van de huidige economische baisse, gecombineerd met hoge rentepercentages, hoge inflatie en aangetaste koopkracht van consumenten.

Marktprestaties in een flits

Brazilië

  • De Braziliaanse ICT-markt kromp met 20% in 2014 en zal in 2015 naar verwachting met nog eens 10% teruglopen, ondanks de verlenging van verschillende fiscale vrijstellingen door de overheid (onder andere voor zijn  digitaal inclusieprogramma) tot 2018.
  • De sector ondervindt over het algemeen hinder van de huidige economische baisse en de lagere bedrijfsinvesteringen.
  • De momenteel hoge rentepercentages van meer dan 12% en hoge inflatie tasten de koopkracht van gezinnen aan, terwijl de overheidssector in zijn uitgaven snoeit om te besparen.
  • Een andere negatieve factor is de devaluatie van de Braziliaanse real tegenover de Amerikaanse dollar, aangezien een groot deel van ICT-producten wordt ingevoerd (circa 70%) en in USD wordt uitgedrukt. Ook al hebben de grootste leveranciers indekkingsprogramma’s lopen om hun distributieketen te beschermen, toch wordt een prijsstijging van 10-15% verwacht.
  • De afgelopen 12 maanden zijn de winstmarges van Braziliaanse ICT-bedrijven sterk achteruit gegaan; men verwacht dat deze negatieve trend zal aanhouden.
  • De betalingsachterstanden en insolventies op het vlak van ICT zijn toegenomen in 2014 en zullen naar verwachting nog verder stijgen in de eerste helft van 2015. Het aantal vermoedelijke insolventies en bedrijfsfaillissementen is  momenteel hoog.
  • Gezien de momenteel ernstige problemen (dalende vraag, volatiele wisselkoersen en hoge rentevoeten), hanteren we een restrictief acceptatiebeleid.

Documenten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.